slide image

Discover your potential then Exceed it

river

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

lake

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Sugar Beet

Learn More
slide image

Upcoming Courses

0 8 December

ESP.
Business & Administration

Learn More
Сайт дистанційного навчання кафедри ГІДРОЛОГІЇ СУШІ
 


Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Available courses

Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водних об'єктів Self enrolment

Дисципліна Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів– одна з найбільш важливих частин при підготовці магістрів. Використовується при експлуатації гідромеліоративних систем, при рішенні задач комплексного використання водних ресурсів на основі потреби сільськогосподарської галузі народного господарства України. 

Мета дисципліни –вивчення основ меліоративних засобів, принципів та методів режиму зрошення, розподіл і використання водних ресурсів, основних вимог щодо експлуатації  водного господарства, експлуатації гідротехнічних споруд, основ сільськогосподарського  водопостачання для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів.

Завдання дисциплінивироблення у студентів розуміння суті основних методів структури управління водним господарством та одержання студентами навиків до розрахунків зрошувальних та поливних норм, визначення пропускної здатності каналів, гідроспоруд і трубопроводів.

Головна задача дисципліниСільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів ” показати студентам, що зрошувальні меліорації спрямовані на створення і регулювання на полях водного режиму, який забезпечує одержання проектного врожаю сільськогосподарських культур. Водний режим знаходиться в прямій залежності від кліматичних, ґрунтових гідрогеологічних і господарських умов, біологічних особливостей рослин, їх врожаю, агротехніки вирощування, а також від способу і техніки поливу. Оптимальний водний режим ґрунту створюється відповідним режимом зрошення, який визначає норми, термін і кількість поливів сільськогосподарських культур.

Компетенції: розуміння суті основних методів управління водним господарством та розрахунку зрошувальних та поливних норм, визначення пропускної здатності каналів, гідроспоруд і трубопроводів, водно-балансове обґрунтування  потреби в меліорації.

Course

Гідрохімія річок і водойм України

Головна задача дисципліни Гідрохімія річок і водойм України” – теоретичне вивчення процесів та факторів формування гідрохімічного режиму в басейнах основних річок, малих водойм, закономірності його формування, поширення, зміни в часі і просторі в причинному взаємозв¢язку з хімічними, фізичними і біологічними процесами, що відбуваються в навколишнім середовищі. 

 До самостійних розділів дисципліни належать методи, що базуються на оцінюванні якості води на основі нормативів екологічної безпе­ки водокористування, розподіл основних іонів та процеси формування гідрохімічного режиму на водозборах в період літньо-осінньої та зимової межені, весняного водопілля, дощових паводків.

Мета дисципліни – вивчення регіональних закономірностей розповсюдження, режиму і формування розчинених у водах річок, ставків і малих водойм речовин, з урахуванням впливу на їх хімічний склад техногенних факторів, у тому числі й радіоактивного забруднення  для кількісної оцінки водних ресурсів країни, їх раціонального використання і охорони. 

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті загальних умов формування хімічного складу природних вод основних річок, малих водойм і ставків України, закономірностей їх розподілу та одержання студентами навиків до  кількісної оцінки якості річкових вод, вод водосховищ та озер.

Компетенції: Здатність обробляти та інтерпретувати кількісно і якісно дані з різних джерел про гідрохімічний склад  та якісну оцінку водних об’єктів, доводити до споживачів прогнози стану водних об’єктів і поширювати спеціальні прогнози для користувачів, включаючи попередження про небезпечні явища. Розуміння принципів, що стосуються якості води та екологічного стану якості.Польові вимірювання і відбір проб для визначення якості води в річках. Відбір проб підземних вод і вимірювання. Розуміння превентивних заходів і охорони підземних вод від забруднення.


Course

Нормативна база водокористування

Дисципліна “Нормативна база водокористування ” – вивчення економічних механізмів природоохоронної діяльності і природокористування в Україні, спеціальних нормативів, які визначають умови використання вод, оцінку екологічного їхнього стану і включають нормативи екологічної безпеки водокористування.

До самостійних розділів дисципліни належать: оптимізація структури природокористування, удосконалення нормативно-правової та еколого-економічної бази з метою поліпшення якісного стану водних об’єктів, державний контроль за станом меліорації земель.

Мета дисципліни – вивчення правових основ водного господарства, їх складників – Водного Кодексу України, Закону про меліорацію земель України, законів природоохоронних закладів, створення ефективної структури управління і механізмів економічно­го регулювання охорони та використання водних ресурсів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння елементів законодавчої основи взаємовідносин між сільськогосподарськими виробничими структурами і водним господарством при комплексному використанні водних ресурсів.

В результаті вивчення дисципліни „ Нормативна база водокористування ” фахівці повинні знати правові основи водного законодавства.

Компетенції: оцінка екологічної безпеки водокористування. Набуття знань щодо спеціальних нормативів, які визначають умови використання вод та методи оцінки екологічного їх стану.


Course

Екологічні основи меліоративного проектування

Дисципліна «Екологічні основи меліоративного проектування» використовується при проектуванні і експлуатації водогосподарських об’єктів, особливо при оцінки впливу водогосподарських об’єктів на навколишнє середовище з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, при визначенні надійності водогосподарських об’єктів, при рішенні питань природоохоронного  управління водогосподарськими об’єктами, - і тому належить до визначальних у підготовці фахівців – гідрологів, які зможуть працювати в установах водокористування.

«Екологічні основи меліоративного проектування» – дисципліна, яка навчає студентів оцінювати вплив меліоративних заходів на навколишнє середовище з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, дає основи і вимоги до управління з урахуванням екологічних вимог, забезпечення надійності систем з точки зору екологічної небезпеки.

Мета дисципліни – вивчення основ екологічного підходу до проектування та експлуатації водогосподарських об’єктів в умовах ринкових відносин, вивчення екологічних нормативів та закону «Про охорону навколишнього природного середовища», основних питань екологічного підходу до концепції природно – технічної системи, забезпечення екологічної рівноваги, оптимізації природокористування на території, на якій розміщуються водогосподарський чи меліоративний об’єкт.

Завдання дисциплінивироблення у студентів розуміння елементів визначення і вимоги екології, екологічних проблем водного господарства і меліорації земель в Україні.

Компетенції: оцінка впливу водогосподарських об’єктів на навколишнє середовище. Набуття знань щодо методів оцінки впливу меліоративних заходів на навколишнє середовище. Набуття та використання знань про екологічний стан та зміни природного середовища при меліорації земель, з метою оцінки впливу об’єкта на навколишнє середовище.


Course

Динаміка руслових потоків і руслові процеси

Дисципліна «Динаміка руслових потоків і руслові процеси» – є обов’язковою, циклу професійної та практичної підготовки магістрів спеціальності 103 «Науки про землю», спеціалізації «Комплексне використання водних ресурсів».

Мета дисципліни – вивчення загальних закономірностей руслових потоків та руслових процесів при їх взаємодії та їх прогнозування.

Завдання вивчення дисципліни – вироблення у студентів розуміння умов формування руслових процесів у взаємодії з русловими потоками, освоєння методів їх розрахунку та прогнозу в природних умовах.

Головною задачею дисципліна «Динаміка руслових потоків і руслові процеси» є вирішення складних проблем з урахуванням механізму потоку та руслових процесів при проектуванні і будівництві різних гідротехнічних споруд.

В результаті вивчення дисципліни магістри повинні знати:

- методи досліджень руслових процесів, їх теоретичний аналіз, методи природних вишукувань, фізичного та математичного моделювання; закономірності руху потоку по ґрунтовим руслам; гідравлічний опір по довжині природного русла; взаємодія русла та заплави; наноси та їх основні характеристики; транспортуюча спроможність потоку; руслові процеси та їх типізація; типізація річкових заплав; принципи прогнозів руслового процесу.

На основі отриманих знань магістри повинні вміти:

- оцінювати руслові процеси, що відбуваються; дотримуватися принципів розміщення інженерних споруд на берегах та в руслах річок для їх ефективного використання; виконувати типізацію і схематичну класифікацію руслових процесів.


Course

Антропогенна гідрологія

«Антропогенна гідрологія» – дисципліна, яка навчає студентів визначати кількісні характеристики водних ресурсів, особливо ресурсів прісних вод, які щорічно поновлюються і визначаються річним стоком річок, насамперед необхідні для вирішення проблем сучасного і перспективного водопостачання населення, промислового і сільського господарства, розробки заходів щодо охорони навколишнього середовища. При цьому в умовах сучасного проектування потрібні не тільки середні багаторічні дані про водні ресурси, включаючи їхню природну мінливість, але і надійні оцінки їхніх змін, що відбулися, та очікуваних у перспективі під впливом господарської діяльності.

Мета дисциплінививчення впливу господарської діяльності на різні характеристики річкового стоку, принципів та методів визначення кількісних характеристик цього явища у різних водогосподарських та гідрометеорологічних умовах для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів. Ця проблема має не тільки особливу важливість і актуальність з науково-технічних позицій, але і набуває в останні роки надзвичайно великого суспільного і соціального звучання з погляду охорони навколишнього середовища.

Завдання дисциплінивироблення у студентів розуміння суті основних антропогенних чинників,  які впливають на зміну стоку у різні фази його формування та одержання студентами навиків до розрахунків кількісних характеристик,  цих змін у різних умовах.

Предметом вивчення є водогосподарські об’єкти, на зрошувальних системах, вплив громадської діяльності на різні характеристики річного стоку.

Компетенції: визначення основних антропогенних чинників,  які впливають на зміну стоку річок у різні фази його формування.


Course

Англомовний курс дисципліни «Modelling of land surface waters»

Courses for further training and retraining of specialists "Modelling of Land Surface Waters" belong to the English course for further training and retraining of specialists with regard to speciality "Hydrology" aimed at use of acquired knowledge and skills in practical activities.

 Purpose of courses – forming of understanding by attendees of offered modern mathematical models on calculations and forecasts of hydrological and hydrochemical characteristics of rivers, lakes and water reservoirs. 

 Task of courses – forming of understanding by attendees of essence of offered methods and models of hydrological calculations and long-term forecasts for land surface waters, quantitative assessment and forecasting of hydrochemical state of water bodies, acquisition by them of practical skills on application of these models under modern conditions of climate change and rivers' hydraulicity.

 Main task of courses "Modelling of Land Surface Waters" – familiarization and practical use of modern models for rating of estimated characteristics of maximum runoff of floods and overflows, territorial long-term forecasts of hydrological characteristics of spring floods of lowland rivers, methods of assessment and forecasting of water quality based on norms of ecological safety of water use.

 Following the training at courses "Modelling of Land Surface Waters" attendees must  familiarize themselves with main principles of mathematical modelling for rating of estimated characteristics and long-term forecasts of rivers' runoff, assessment criteria and methods of forecasting of chemical composition of surface waters with consideration of anthropogenic changes within catchment areas and changes of global and regional climate.

 On the basis of acquired knowledge attendees must be able to set a mathematical problem, to process and to systematize source information, to determine and to describe parameters of selected mathematical model, to carry out analysis of results in accordance to existing criteria of assessment and to adapt them to modern state of land surface waters.

 Control of current knowledge is performed on the basis of module system of monitoring – in the form of tests, defence of practical tasks and credit (writing of credit test).

 Courses for further training and retraining of specialists "Modelling of Land Surface Waters" include notes of lectures, methodology guidelines, visual training manuals (presentations), test tasks for knowledge assessment.

Course

Гідрологічні та морські прогнози (розділ "Гідрологічні прогнози")

Дисципліна “Гідрологічні та морські прогнози” – вибіркова для підготовки гідрометеорологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для підготовки фахівців з гідрології та океанології та використовується ними в їх практичній діяльності.

 Мета дисципліни – вивчення теоретичних підходів до складання і подальшого застосування методик прогнозу водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ), вивчення  методології прогнозування та сучасних методів прогнозу елементів режиму моря та оцінки їх ефективності. Дисципліна „Гідрологічні та морські прогнози” – вимагає знань стосовно закономірностей формування та розвитку гідрологічних процесів в річках, озерах та морях, вміння застосовувати ці знання при залученні теоретичних методів для подальшої розробки методик прогнозу майбутнього стану водних об’єктів, та для оперативного обслуговування потреб морської господарської діяльності.

Об’єктом вивчення дисципліни «Гідрологічні і морські прогнози» є гідрологічний режим річок, озер та водосховищ,  гідрологічний режим   в окремих морях та в океані, а також фізичні процеси різних просторово-часових масштабів, які розвиваються в цих середовищах.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті методів та моделей гідрологічних та морських гідрологічних прогнозів, одержання студентами практичних навиків роботи по розробці методик гідрологічних  та морських прогнозів та оцінці надійності й якості цих методик.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні комплексу фундаментальних дисциплін: вища математика, теорія ймовірності, фізика, обчислювальна техніка та програмування, а також на таких природничо - наукових дисциплін,  як геофізична гідродинаміка, основи математичного моделювання, фізика атмосфери, кліматологія, методи гідрометвимірювань, методи аналізу та обробки гідрометінформації, фізична гідрологія, гідрофізика, фізична океанологія, синоптична метеорологія, взаємодія океану та атмосфери та ін.

Знання, здобуті при вивченні дисципліни можуть бути використані під час засвоєння дисциплін «Гідрологічні розрахунки», «Гідрофізика», «Економіка г/м забезпечення господарства України»,  «Океанологія шельфових морів та прибережних вод», «Фізика океану», «Регіональна океанологія», «Інженерна океанологія» та ін.

Головна задача дисципліниГідрологічні та морські прогнози”:

- вивчення процесів та чинників формування річкового стоку, що відбуваються на басейні, можливість їх визначення та узагальнення для розробки методик прогнозування майбутнього стану водних об’єктів в конкретних фізико-географічних умовах на основі загального наукового методу прогнозу;

 - вивчення процесів та чинників формування таких елементів режиму моря, як рівень, хвилювання, морські течії, температура води та льодові явища а також небезпечні морські гідрологічні явища. Ознайомлення з сучасними методами прогнозування елементів режиму моря для різних часових масштабів.

В результаті вивчення дисципліни „ Гідрологічні та морські прогнози ” студенти у межах 7 семестру повинні знати основні методи короткострокових гідрологічних та морських прогнозів характеристик водних об’єктів; можливості розробки прогностичних методик на базі цих методів; критерії оцінки якості та точності методик гідрологічних та морських прогнозів;

Деякі розділи програми надані для двох блоків «Гідрологічні прогнози» та «Морські прогнози».


Course

Гідрологічні прогнози (IІ частина)

Дисципліна “Гідрологічні прогнози” – вибіркова для підготовки гідрологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за напрямом 103 «Науки про Землю» та використовується ними в їх практичній діяльності.

Мета дисципліни – вивчення теоретичних підходів до складання і подальшого застосування методик прогнозу водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ). Дисципліна „Гідрологічні прогнози” – одна з найбільш важливих частин при підготовці студентів в галузі гідрології. Вона вимагає знань стосовно закономірностей формування та розвитку гідрологічних процесів, вміння застосовувати ці знання при залученні методів стокових процесів для подальшої розробки методик прогнозу майбутнього стану водних об’єктів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті методів та моделей гідрологічних прогнозів, одержання студентами практичних навиків роботи по розробці методик гідрологічних прогнозів та оцінці надійності й якості цих методик.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні комплексу фундаментальних дисциплін: вища математика, теорія ймовірності, фізика, обчислювальна техніка та програмування, а також на таких природничо - наукових дисциплін,  як геофізична гідродинаміка, основи математичного моделювання, фізика атмосфери, кліматологія, методи гідрометвимірювань, методи аналізу та обробки гідрометінформації, фізична гідрологія, гідрофізика та ін.

Головна задача дисципліни “Гідрологічні прогнози” – вивчення процесів та факторів формування річкового стоку, що відбуваються на басейні, можливість їх визначення та узагальнення для розробки методик та моделей прогнозування майбутнього стану водних об’єктів на основі загального наукового методу прогнозу.

В результаті вивчення дисципліни „ Гідрологічні прогнози ” студенти у межах 1 семестру повинні знати основні методи короткострокових гідрологічних прогнозів характеристик водних об’єктів; можливості розробки прогностичних методик на базі цих методів; критерії оцінки якості та точності методики прогнозу.

На основі отриманих знань студенти повинні вміти ставити задачу короткострокового прогнозу (згідно меті прогнозу та необхідній завчасності), обирати метод прогнозу; обирати шлях створення методики короткострокового прогнозу за вибраним методом, випускати оперативні гідрологічні прогнози з обліком поточного коректування оцінки їх точності та якості; розробляти методику короткострокового прогнозу характеристик водного річок, озер та водосховищ.

В результаті вивчення дисципліни „ Гідрологічні прогнози ” студенти у межах 2 семестру повинні основні методи довгострокових гідрологічних та гідролого-синоптичних прогнозів характеристик водних об’єктів – водного та льодового режиму річок; можливості розробки прогностичних методик на базі цих методів; критерії оцінки якості та точності методики прогнозу.

На основі отриманих знань студенти повинні вміти ставити задачу довгострокового прогнозу (згідно меті прогнозу та необхідній завчасності), обирати метод прогнозу; обирати шлях створення методики довгострокового прогнозу за вибраним методом, випускати оперативні довгострокові гідрологічні прогнози з поточним їх коректуванням при зміні гідрометеорологічних умов формування явища, оцінки їх точності та якості; розробляти методики довгострокового прогнозу характеристик водного або льодового режиму річок, озер та водосховищ.

Отримані студентами знання та вміння використовуються при курсовому проектуванні, написанні кваліфікаційної роботи бакалавра.Course

Гідрофізика

Розділ «Гідрофізика» дисципліни «Гідрофізика» - є вибірковою для підготовки рівня вищої освіти бакалавр з Наук про Землю і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціалізацією Науки про Гідросферу та використовується ними в їх практичні діяльності.

Мета дисципліни – формування у бакалаврів знань про закономірності фізичних властивостей природних вод та фізичних процесів у водних об’єктах і запасах вологи у річкових водозборів в деякому агрегатному виду: нагрівання та охолодження, випаровування, льодоутворення, сніготанення, тощо.

Розділ «Гідрофізика» – одна з найбільш важливих частин при підготовці бакалаврів в галузі гідрології. Використовується у рішенні багатьох господарчих задачах, у гідроенергетиці, при проектуванні гідротехнічних споруд.

Завдання дисципліни – формування у студентів-бакалаврів розуміння суті фізичних процесів, та вміння виконувати гідрофізичні розрахунки.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при попередньому вивченні таких дисциплін, як вища математика, фізика, геофізика, методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань, загальна гідрологія.

Головне завдання розділу «Гідрофізика» – вивчення фізичних властивості природних вод суші і фізичні процеси, які в них відбуваються, тепловий баланс водоймищ, льодоутворення та руйнування льодового покриву, особливості термічного режиму водосховищ.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти виконувати інженерні розрахунки рівняння теплового балансу, розрахунки температури води сучасними методами, а також розрахунки товщини льодового покриву.

Отримані студентами знання та вміння використовуються при вивченні таких дисциплін як „Гідрологічні прогнози”, „Меліоративна гідрологія”.

В результаті вивчення розділу «Гідрофізика» бакалаври повинні знати:

·        визначення фізичних якостей природних вод;

·        аномальні властивості води;

·        фізичні процеси у водних об’єктах;

·        фізичні процеси які відбуваються у водоймах;

·        способи та закономірності передачі тепла;

·        рівняння теплового балансу в різних формах;

·        процес льодоутворення;

·        процес руйнування льодового покриву;

·        процес випаровування.

 На основі отриманих знань бакалаври повинні вміти:

·        використовувати отримані знання при вирішенні теплофізичних задач;

·        розрахувати дату початку льодоутворення на річках;

·        розрахувати температуру поверхні води та температуру води за глибиною;

·        розрахувати довжину ополонки;

·        розрахувати товщину льоду і прогноз водного режиму річок та озер.

Компетенції:

 ·     знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін(КЗН-04);

·     знання науково-методичних основ і стандартів в області гідрометеорології та уміння їх застосовувати у професійній діяльності (КЗН-05);

·     здатність застосовувати основні методи аналізу гідрологічної інформації (КЗП-03);

·      здатність застосовувати основні методи аналізу гідрологічної інформації (КЗП-04);

·     знання основ гідрології (КЗП-08).

 Отримані студентами знання та вміння використовуються при виконанні практичних робіт, дипломного проектування.

Course

Гідрологічні прогнози (I частина)

Дисципліна “Гідрологічні прогнози” – вибіркова для підготовки гідрологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за напрямом 103 «Науки про Землю» та використовується ними в їх практичній діяльності.

Мета дисципліни – вивчення теоретичних підходів до складання і подальшого застосування методик прогнозу водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ). Дисципліна „Гідрологічні прогнози” – одна з найбільш важливих частин при підготовці студентів в галузі гідрології. Вона вимагає знань стосовно закономірностей формування та розвитку гідрологічних процесів, вміння застосовувати ці знання при залученні методів стокових процесів для подальшої розробки методик прогнозу майбутнього стану водних об’єктів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті методів та моделей гідрологічних прогнозів, одержання студентами практичних навиків роботи по розробці методик гідрологічних прогнозів та оцінці надійності й якості цих методик.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні комплексу фундаментальних дисциплін: вища математика, теорія ймовірності, фізика, обчислювальна техніка та програмування, а також на таких природничо - наукових дисциплін,  як геофізична гідродинаміка, основи математичного моделювання, фізика атмосфери, кліматологія, методи гідрометвимірювань, методи аналізу та обробки гідрометінформації, фізична гідрологія, гідрофізика та ін.

Головна задача дисципліниГідрологічні прогнози” – вивчення процесів та факторів формування річкового стоку, що відбуваються на басейні, можливість їх визначення та узагальнення для розробки методик та моделей прогнозування майбутнього стану водних об’єктів на основі загального наукового методу прогнозу.

В результаті вивчення дисципліни „ Гідрологічні прогнози ” студенти у межах 1 семестру повинні знати основні методи короткострокових гідрологічних прогнозів характеристик водних об’єктів; можливості розробки прогностичних методик на базі цих методів; критерії оцінки якості та точності методики прогнозу.

На основі отриманих знань студенти повинні вміти ставити задачу короткострокового прогнозу (згідно меті прогнозу та необхідній завчасності), обирати метод прогнозу; обирати шлях створення методики короткострокового прогнозу за вибраним методом, випускати оперативні гідрологічні прогнози з обліком поточного коректування оцінки їх точності та якості; розробляти методику короткострокового прогнозу характеристик водного річок, озер та водосховищ.

В результаті вивчення дисципліни „ Гідрологічні прогнози ” студенти у межах 2 семестру повинні основні методи довгострокових гідрологічних та гідролого-синоптичних прогнозів характеристик водних об’єктів – водного та льодового режиму річок; можливості розробки прогностичних методик на базі цих методів; критерії оцінки якості та точності методики прогнозу.

На основі отриманих знань студенти повинні вміти ставити задачу довгострокового прогнозу (згідно меті прогнозу та необхідній завчасності), обирати метод прогнозу; обирати шлях створення методики довгострокового прогнозу за вибраним методом, випускати оперативні довгострокові гідрологічні прогнози з поточним їх коректуванням при зміні гідрометеорологічних умов формування явища, оцінки їх точності та якості; розробляти методики довгострокового прогнозу характеристик водного або льодового режиму річок, озер та водосховищ.

Отримані студентами знання та вміння використовуються при курсовому проектуванні, написанні кваліфікаційної роботи бакалавра.


Course

Меліоративна гідрологія

Дисципліна «Меліоративна гідрологія» є вибірковою для підготовки бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю».

Мета  дисципліни – аналіз трансформації водного балансу ґрунтів, поверхневих і підземних вод  під впливом меліорації, що містить у собі дослідження ходу гідрологічних процесів після меліорації, моделювання стоку й інших елементів балансу, прогнозування екологічних наслідків меліоративних заходів

Завдання вивчення дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті основних методів  розрахунку і прогнозування змін характеристик стоку й інших елементів водного балансу в розвитку його трансформації під впливом меліорації, водно-балансового  обґрунтування оптимальних будівельних норм і режимів зрошення.

Дисципліна «Меліоративна гідрологія» базується на таких дисциплінах, як "Вища математика", "Фізична гiдрологiя", " Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації ".

Головною задачею дисципліна «Меліоративна гідрологія» – водно-балансове  обґрунтування оптимальних будівельних норм і режимів зрошення, розрахункових модулів стоку і водовідведення з осушених боліт і мінеральних земель,  розрахунки і прогнозування змін характеристик стоку й інших елементів водного балансу.

До самостійних розділів дисципліни належать:

1. Математична модель ґрунтового випаровування, рівняння  водного балансу при надлишковій водоподачі й оцінка його компонентів.

2. Моделювання стоку й інших елементів балансу, прогнозування екологічних наслідків меліоративних заходів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- оцінка природного зволоження території і водно-балансове обґрунтування потреби в меліорації;

- методи визначення водного балансу для зрошувальної й осушеної території;

- прогнозування змін вологозапасів у ґрунтах для сільськогосподарських культур;

- кліматична норма ґрунтової вологості і способи її визначення;

. вплив зрошення на природне середовище і на процеси стоку.

На основі отриманих знань студенти повинні вміти:

- виконувати розрахунки водного балансу кореневого шару ґрунту за вегетаційний період;

- виконувати розрахунки режиму зрошення для визначення зрошувальних і поливних норм.

Компетенції:

·        базові знання фундаментальних розділів математики, фізики, хімії в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;

·        знання при раціональному використанні водних ресурсів;

здатність до стратегічного планування і прийняття рішень з питань довкілля, давати експертні консультації з різних оперативних питань, пов'язаних з використанням або обмеженням впливу гідрологічних умов.

Course

Гідрологія (суші та океану)

Мета дисципліни  - надати знання студентам-екологам, які будуть необхідні при подальшому вивченні дисциплін, пов'язаних з дослідженням екологічного стану атмосфери, гідросфери, літосфери окремо, Земної екосистеми в цілому та в подальшій роботі за фахом.

Предмет вивчення дисципліни «Гідрологія суші та океану» -  води суші, річки, озера та водосховища, болота та льодовики, підземні води (гідрологія суші); ознайомлення майбутніх екологів з основами фізичних процесів, що протікають в океані (гідрологія океану).

Дисципліна застосовується  для формування «мислення» про навколишнє середовище, у якому існує людина, поняття про фізичні процеси, що протікають в океані та безпосередньо впливають на життя і здоров'я людини, стають чинниками небезпечних і стихійних явищ (гідрологія океану); при розв’язанні задач використання поверхневих та підземних вод, у водному транспорті, меліорації, охороні водних джерел від забруднення тощо (гідрологія суші).

Дисципліна «Гідрологія суші та океану» належить до системи природничо-наукових і є складовою частиною державного стандарту освіти на рівні бакалавра. Ця дисципліна є обов’язковою в освітньо-професійній підготовці студентів за спеціальністю 101 «Екологія».

Дисципліна «Гідрологія суші та океану» базується на знаннях, отриманих при вивченні «Фізика», «Вища математика», «Хімія з основами біогеохімії», «Геологія з основами геоморфології».

У свою чергу вона формує наукову базу для засвоєння дисциплін: «Метеорологія та кліматологія», «Гідравліка річок і водоймищ», «Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем», «Моніторинг довкілля, обробка і аналіз  інформації», «Гідроекологія», “Нормування антропогенного навантаження на природне середовище”, “Екологія міських систем”, “Екологічна експертиза”.

Після  вивчення  дисципліни  студент  має  засвоїти  базові знання

з гідрології суші:

·        методи вивчення водних об’єктів;

·        рівняння водного балансу водозбору;

·        будова гідрографічної мережі;

·        визначення та походження річкових долин;

·        фізико-географічні фактори формування водного режиму річок;

·        фази водного режиму;

·        методи розчленування гідрографів;

·        методи розрахунку складових водного балансу;

·        характерні ознаки термічного та льодового режимів річок;

·        основні характеристики водойм та специфіка їх водного режиму;

·        специфіка динамічних процесів в водоймах


Course

Гідрологічні розрахунки (І частина)

Дисципліна “Гідрологічні розрахунки ” – вибіркова для підготовки гідрологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальністю «Гідрологія» та використовується ними в їх практичні діяльності.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом.

Мета дисципліни – вивчення процесів та закономірностей формування річкового стоку, принципів та методів визначення кількісних характеристик стоку у різних водогосподарських та гідрометеорологічних умовах його формування для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті основних методів гідрологічних розрахунків стоку та одержання студентами навиків до розрахунків характеристик стоку у різні фази його формування при наявності, відсутності та нестачі вихідної інформації.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні таких дисциплін як “Вища математика”, “Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації”, “Фізична гідрологія”.

Знання, здобуті при вивченні дисципліни можуть бути використані під час засвоєння дисциплін “Гідрологічні прогнози”, “Водне господарство України та водогосподарські розрахунки”, “Меліоративна гідрологія”, а також при навчанні на рівні вищої освіти магістр у дисциплінах - “Антропогенні впливи на гідрометеорологічні процеси”, “Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації”, “Спецрозділи  гідрологічних розрахунків”.

         До самостійних розділів дисципліни належать статистичні методи дослідження стоку, методи визначення характеристик річного, мінімального, максимального стоку, внутрішньорічного розподілу стоку.

Після вивчення дисципліни у межах 5 семестру студенти повинні:

Знати основні методи та підходи до розрахунків характеристик стоку заданої ймовірності та  характеристик річного стоку

 Вміти виконувати розрахунки статистичних параметрів стоку різними методами, визначати характеристики стоку заданої забезпеченості та основні характеристики річного стоку.

Після вивчення дисципліни у межах 6 семестру студенти повинні:

Знати  Основні методи та підходи до розрахунків характеристик мінімального, максимального та внурішньорічного розподілу стоку при наявності, нестачі та відсутності вихідної інформації.

Вміти виконувати розрахунки характеристик внутрішньо річного,  мінімального та максимального стоку при наявності, нестачі та відсутності вихідної інформації.


Course

Основи гідромеханіки та гідрофізика

Розділ «Гідрофізика» дисципліни «Основи гідромеханіки та гідрофізика» - є обов’язковим для підготовки рівня вищої освіти бакалавр з Наук про Землю і є базою для подальшої підготовки фахівців та використовується ними в їх практичні діяльності.

Мета дисципліни – формування у бакалаврів знань про закономірності фізичних властивостей природних вод та фізичних процесів у водних об’єктах і запасах вологи у річкових водозборів в деякому агрегатному виду: нагрівання та охолодження, випаровування, льодоутворення, сніготанення, тощо.

Розділ «Гідрофізика» – одна з найбільш важливих частин при підготовці бакалаврів з Наук про Землю. Використовується у рішенні багатьох господарчих задачах, у гідроенергетиці, при проектуванні гідротехнічних споруд.

Завдання дисципліни – формування у студентів-бакалаврів розуміння суті фізичних процесів, та вміння виконувати гідрофізичні розрахунки.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при попередньому вивченні таких дисциплін, як вища математика, фізика, геофізика, методи гідрометеорологічних вимірювань, фізична гідрологія.

Головне завдання розділу «Гідрофізика» – вивчення фізичних властивості природних вод суші і фізичні процеси, які в них відбуваються, тепловий баланс водоймищ, льодоутворення та руйнування льодового покриву, особливості термічного режиму водосховищ.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти виконувати інженерні розрахунки рівняння теплового балансу, розрахунки температури води сучасними методами, а також розрахунки товщини льодового покриву.

Отримані студентами знання та вміння використовуються при вивченні таких дисциплін як „Гідрологічні прогнози”, „Меліоративна гідрологія”.

В результаті вивчення розділу «Гідрофізика» бакалаври повинні знати:

·        визначення фізичних якостей природних вод;

·        аномальні властивості води;

·        фізичні процеси у водних об’єктах;

·        фізичні процеси які відбуваються у водоймах;

·        способи та закономірності передачі тепла;

·        рівняння теплового балансу в різних формах;

·        процес льодоутворення;

·        процес руйнування льодового покриву;

·        процес випаровування.

 На основі отриманих знань бакалаври повинні вміти:

·        використовувати отримані знання при вирішенні теплофізичних задач;

·        розрахувати дату початку льодоутворення на річках;

·        розрахувати температуру поверхні води та температуру води за глибиною;

·        розрахувати довжину ополонки;

·        розрахувати товщину льоду і прогноз водного режиму річок та озер.

Компетенції:

 ·     знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін(КЗН-04);

·     знання науково-методичних основ і стандартів в області гідрометеорології та уміння їх застосовувати у професійній діяльності (КЗН-05);

·     здатність застосовувати основні методи аналізу гідрологічної інформації (КЗП-03);

·      здатність застосовувати основні методи аналізу гідрологічної інформації (КЗП-04);

·     знання основ гідрології (КЗП-08).

Отримані студентами знання та вміння використовуються при виконанні практичних робіт, курсових проектувань та при написанні кваліфікаційних робіт.

Course

Гідрографія

Дисципліна «Гідрографія» - обов’язкова, цикл професійної та практичної підготовки бакалаврів, за спеціальністю 103 «Науки про Землю», використовується ними в їх практичній діяльності.

Мета дисципліни – формування у бакалаврів знань про закономірності географічного розподілу поверхневих вод, розрахунку гідрографічних та морфо метричних характеристик водних об’єктів, їх обумовленість з географічними умовами території, а також їх режим та господарське значення.

Дисципліна «Гідрографія» – одна з найбільш важливих частин при підготовці бакалаврів з Наук про Землю. Вона вимагає глибоких знань щодо закономірностей формування річок, особливості їх морфології, гідрологічного режиму, господарського значення та використання в окремих районах.

Завдання дисципліни – формування у студентів-бакалаврів розуміння суті закономірного  розподілу поверхневих вод та вміння виконувати розрахунки гідрографічних характеристик.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при попередньому вивченні таких дисциплін, як вища математика, методи  та засоби гідрометеорологічних вимірювань, загальна гідрологія.

Головне завдання дисципліни «Гідрографія» – вивчення процесів та закономірностей формування річок, розуміння суті закономірного розподілу поверхневих вод та вміння виконувати розрахунки гідрографічних і морфометричних характеристик тощо.


Course

Загальна гідрологія (БЗМ "Фізична гідрологія")

Дисципліна Загальна гідрологія (БЗМ Фізична гідрологія)- є обов’язкововим  для підготовки рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальністю 103 "Науки про Землю».

Мета дисципліни – формування у бакалаврів знань про природні води, їх властивості та загальні закономірності гідрологічних процесів та явищ у взаємозв’язку з процесами в атмосфері, літосфері та біосфері. Розподіл вод по земній поверхні і у товщі почвогрунтів, а також закономірності розвитку цих явищ і процесів.  

         Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті фізичних процесів, вивчення природних вод, їх властивостей та загальних закономірностей гідрологічних процесів та явищ та вміння виконувати гідрологічні розрахунки.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при попередньому вивченні таких дисциплін, як вища математика, фізика, геофізика, геодезія.

Головне завдання дисципліни Загальна гідрологія (БЗМ Фізична гідрологія) – вивчення  природних вод, їх властивостей та загальних закономірностей гідрологічних процесів та явищ у взаємозв’язку з процесами в атмосфері, літосфері та біосфері.

         Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти визначати гідрографічні характеристики річок та річкових басейнів, розраховувати складові річного стоку та вміти будувати комплексний графік гідрометеорологічних елементів, розраховувати складові рівняння водного балансу річкового водозбору, аналізувати вплив господарської діяльності на річковий стік, та  знати  фізичні основи гідрологічних явищ та процесів, умови формування природних вод суши, водний режим річок та водний баланс річкових басейнів.

Отримані студентами знання та вміння використовуються при вивченні таких дисциплін як  «Річкова гідрографія», «Гідрофізика», «Гідрологічні прогнози», «Меліоративна гідрологія».

До самостійного вивчення дисципліни належать розділи: формування гідрографічної мережі,  річок України.

Дисципліна забезпечена підручниками, посібниками, методичними вказівками в достатній кількості.


Course