Дисципліна «Меліоративна гідрологія» є вибірковою для підготовки бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю».

Мета  дисципліни – аналіз трансформації водного балансу ґрунтів, поверхневих і підземних вод  під впливом меліорації, що містить у собі дослідження ходу гідрологічних процесів після меліорації, моделювання стоку й інших елементів балансу, прогнозування екологічних наслідків меліоративних заходів

Завдання вивчення дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті основних методів  розрахунку і прогнозування змін характеристик стоку й інших елементів водного балансу в розвитку його трансформації під впливом меліорації, водно-балансового  обґрунтування оптимальних будівельних норм і режимів зрошення.

Дисципліна «Меліоративна гідрологія» базується на таких дисциплінах, як "Вища математика", "Фізична гiдрологiя", " Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації ".

Головною задачею дисципліна «Меліоративна гідрологія» – водно-балансове  обґрунтування оптимальних будівельних норм і режимів зрошення, розрахункових модулів стоку і водовідведення з осушених боліт і мінеральних земель,  розрахунки і прогнозування змін характеристик стоку й інших елементів водного балансу.

До самостійних розділів дисципліни належать:

1. Математична модель ґрунтового випаровування, рівняння  водного балансу при надлишковій водоподачі й оцінка його компонентів.

2. Моделювання стоку й інших елементів балансу, прогнозування екологічних наслідків меліоративних заходів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- оцінка природного зволоження території і водно-балансове обґрунтування потреби в меліорації;

- методи визначення водного балансу для зрошувальної й осушеної території;

- прогнозування змін вологозапасів у ґрунтах для сільськогосподарських культур;

- кліматична норма ґрунтової вологості і способи її визначення;

. вплив зрошення на природне середовище і на процеси стоку.

На основі отриманих знань студенти повинні вміти:

- виконувати розрахунки водного балансу кореневого шару ґрунту за вегетаційний період;

- виконувати розрахунки режиму зрошення для визначення зрошувальних і поливних норм.

Компетенції:

·        базові знання фундаментальних розділів математики, фізики, хімії в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;

·        знання при раціональному використанні водних ресурсів;

здатність до стратегічного планування і прийняття рішень з питань довкілля, давати експертні консультації з різних оперативних питань, пов'язаних з використанням або обмеженням впливу гідрологічних умов.