Дисципліна “Гідрологічні прогнози” – вибіркова для підготовки гідрологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за напрямом 103 «Науки про Землю» та використовується ними в їх практичній діяльності.

Мета дисципліни – вивчення теоретичних підходів до складання і подальшого застосування методик прогнозу водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ). Дисципліна „Гідрологічні прогнози” – одна з найбільш важливих частин при підготовці студентів в галузі гідрології. Вона вимагає знань стосовно закономірностей формування та розвитку гідрологічних процесів, вміння застосовувати ці знання при залученні методів стокових процесів для подальшої розробки методик прогнозу майбутнього стану водних об’єктів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті методів та моделей гідрологічних прогнозів, одержання студентами практичних навиків роботи по розробці методик гідрологічних прогнозів та оцінці надійності й якості цих методик.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні комплексу фундаментальних дисциплін: вища математика, теорія ймовірності, фізика, обчислювальна техніка та програмування, а також на таких природничо - наукових дисциплін,  як геофізична гідродинаміка, основи математичного моделювання, фізика атмосфери, кліматологія, методи гідрометвимірювань, методи аналізу та обробки гідрометінформації, фізична гідрологія, гідрофізика та ін.

Головна задача дисципліни “Гідрологічні прогнози” – вивчення процесів та факторів формування річкового стоку, що відбуваються на басейні, можливість їх визначення та узагальнення для розробки методик та моделей прогнозування майбутнього стану водних об’єктів на основі загального наукового методу прогнозу.

В результаті вивчення дисципліни „ Гідрологічні прогнози ” студенти у межах 1 семестру повинні знати основні методи короткострокових гідрологічних прогнозів характеристик водних об’єктів; можливості розробки прогностичних методик на базі цих методів; критерії оцінки якості та точності методики прогнозу.

На основі отриманих знань студенти повинні вміти ставити задачу короткострокового прогнозу (згідно меті прогнозу та необхідній завчасності), обирати метод прогнозу; обирати шлях створення методики короткострокового прогнозу за вибраним методом, випускати оперативні гідрологічні прогнози з обліком поточного коректування оцінки їх точності та якості; розробляти методику короткострокового прогнозу характеристик водного річок, озер та водосховищ.

В результаті вивчення дисципліни „ Гідрологічні прогнози ” студенти у межах 2 семестру повинні основні методи довгострокових гідрологічних та гідролого-синоптичних прогнозів характеристик водних об’єктів – водного та льодового режиму річок; можливості розробки прогностичних методик на базі цих методів; критерії оцінки якості та точності методики прогнозу.

На основі отриманих знань студенти повинні вміти ставити задачу довгострокового прогнозу (згідно меті прогнозу та необхідній завчасності), обирати метод прогнозу; обирати шлях створення методики довгострокового прогнозу за вибраним методом, випускати оперативні довгострокові гідрологічні прогнози з поточним їх коректуванням при зміні гідрометеорологічних умов формування явища, оцінки їх точності та якості; розробляти методики довгострокового прогнозу характеристик водного або льодового режиму річок, озер та водосховищ.

Отримані студентами знання та вміння використовуються при курсовому проектуванні, написанні кваліфікаційної роботи бакалавра.