Дисципліна «Гідротехніка» є вибірковою для підготовки фахівців за спеціальністю 103 «Науки про Землю».

Мета  дисципліни – вивчення основ гідротехніки, які базуються на гiдрометеорологiчнiй інформації.

Завдання вивчення дисципліни – вироблення у студентів розуміння задач та засобiв сучасної гiдротехнiки.

Дисципліна «Гідротехніка» базується на таких дисциплінах, як «Річкова гідравліка та гідрометрія», «Основи геодезії», «Гiдрогеологiя», «Клiматологiя».

Головною задачею дисципліна «Гідротехніка» – виконання гідротехнічних розрахунках параметрів земляних та бетонних гребель з урахуванням швидкості вітру та параметрів вітрових хвиль на водосховищах та конструкцій гребель.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- обґрунтування виду регулювання стоку;

- методи водноенергетичних розрахунків ГЕС;

- режими роботи гiдроакумулюючих та припливних електростанцiй, економiко-екологiчнi показники електростанцій.

На основі отриманих знань магістри повинні вміти:

- визначати водообмін і водовідновлення заплавних водойм;

- визначати водосховища, їх характеристики та розрахунки.

Компетенції:

·        знання принципів організації гідрологічних спостережень;

·        здатність застосовувати основні методи аналізу гідрологічної інформації;

·        знання основ економічної теорії, підприємництва та бізнесу, уміння застосовувати їх у процесі техніко-економічного обґрунтування проектів розвитку гідрометеорологічної галузі.