slide image

Discover your potential then Exceed it

river

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

lake

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Sugar Beet

Learn More
slide image

Upcoming Courses

0 8 December

ESP.
Business & Administration

Learn More
Сайт дистанційного навчання кафедри ГІДРОЛОГІЇ СУШІ

Кафедра гідрології cyшi була заснована у місті Харьків в 1932 році. Значний внесок у розвиток гідрологічної науки та кафедри зробили такі видатні вчені – викладачі, як: К.К.КисельовА.М. БасінЯ.Т. НенькоМ.П. Чеботарьов та інш. На кафедрі починав свою наукову діяльність молодий вчений-acпipант Г.П. Калінін, потім член-кореспондент АН СРСР, професор i завідувач кафедри гідрології суші Московського державного університету ім.М.В.Ломоносова. Впродовж 1946-1987 pp. завідувачем кафедрою гідрології cyші Одеського гідрометеорологічного інституту був доктор технічних наук, професор Анатолій Миколайович Бефані. Починаючи з 1946 р., головні зусилля проф. A.M. Бефані були спрямовані на формування одеської школи теоретичної та прикладної  гідрології. Основні науково-методичні питання в галузі гідрології cyші – вчення про поверхневий стік – розроблені та опубліковані вченим у 1949 році в першій та другій частинах монографій «Основные положения теории речного стока». Під науковим керівництвом професора A.M. Бефані підготовлено та захищено більше ніж 100 дисертацій, 11 з яких – докторські. З 1987 по 2017 рр. кафедру очолював доктор географічних наук, професор, академік АН ВШ України Є.Д. Гопченко. Під його науковим керівництвом успішно захищене 42 кандидатських та 3 докторських дисертацій аспірантами і здобувачами з України, країн СНД і зарубіжних держав, а також опубліковано понад 470 наукових статей. Значна частина наукових розробок професора Є.Д. Гопченка знайшла своє використання при здійсненні водогосподарчих проектів на півдні України, при підготовці нового нормативного документу Державні будівельні норми «Визначення розрахункових гідрологічних характеристик» ДБН В.2.3. – Х:201Х. Визнанням досягнень професорів A.M. Бефані та Є.Д. Гопченко в області науки стало оформлення Одеської наукової школи в галузі теоретичної та прикладної гідрології. З вересня 2017 р. прийняла керівництво випускаючою кафедрою гідрології суші гідрометеорологічного інституту ОДЕКУ доктор географічних наук, професор Ж.Р.Шакірзанова – спеціаліст в області гідрологічних прогнозів характеристик водного режиму річок України. 

Робота кафедри гідрології суші здійснюється відповідно Стратегічного плану розвитку та вдосконаленню освітньої діяльності на 2018-2022 роки в галузі якості вищої освіти, наукової діяльності, міжнародних відносин, а також визначає організаційні заходи і пов’язані з ними процедури, які забезпечать якість і стандарти відповідних освітніх програм. Стратегічний план розроблено на підставі і відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.), Стратегічного плану розвитку та вдосконалення освітньої діяльності ОДЕКУ, затвердженому на ВР ОДЕКУ 25 червня 2015 р. та Наказу №157 від 01.07.2015 р.
Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Available courses

Гідрологія (суші та океану) 103 НЗ (мб)

Мета дисципліни  - надати знання студентам-екологам, які будуть необхідні при подальшому вивченні дисциплін, пов'язаних з дослідженням екологічного стану атмосфери, гідросфери, літосфери окремо, Земної екосистеми в цілому та в подальшій роботі за фахом.

Предмет вивчення дисципліни «Гідрологія суші та океану» -  води суші, річки, озера та водосховища, болота та льодовики, підземні води (гідрологія суші); ознайомлення майбутніх екологів з основами фізичних процесів, що протікають в океані (гідрологія океану).

Дисципліна застосовується  для формування «мислення» про навколишнє середовище, у якому існує людина, поняття про фізичні процеси, що протікають в океані та безпосередньо впливають на життя і здоров'я людини, стають чинниками небезпечних і стихійних явищ (гідрологія океану); при розв’язанні задач використання поверхневих та підземних вод, у водному транспорті, меліорації, охороні водних джерел від забруднення тощо (гідрологія суші).

Дисципліна «Гідрологія суші та океану» належить до системи природничо-наукових і є складовою частиною державного стандарту освіти на рівні бакалавра. Ця дисципліна є обов’язковою в освітньо-професійній підготовці студентів за спеціальністю 101 «Екологія».

Дисципліна «Гідрологія суші та океану» базується на знаннях, отриманих при вивченні «Фізика», «Вища математика», «Хімія з основами біогеохімії», «Геологія з основами геоморфології».

У свою чергу вона формує наукову базу для засвоєння дисциплін: «Метеорологія та кліматологія», «Гідравліка річок і водоймищ», «Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем», «Моніторинг довкілля, обробка і аналіз  інформації», «Гідроекологія», “Нормування антропогенного навантаження на природне середовище”, “Екологія міських систем”, “Екологічна експертиза”.

Після  вивчення  дисципліни  студент  має  засвоїти  базові знання

з гідрології суші:

·        методи вивчення водних об’єктів;

·        рівняння водного балансу водозбору;

·        будова гідрографічної мережі;

·        визначення та походження річкових долин;

·        фізико-географічні фактори формування водного режиму річок;

·        фази водного режиму;

·        методи розчленування гідрографів;

·        методи розрахунку складових водного балансу;

·        характерні ознаки термічного та льодового режимів річок;

·        основні характеристики водойм та специфіка їх водного режиму;

·        специфіка динамічних процесів в водоймахCourse

Вступ до фаху ОП "Гідрометеорологія" (мол. бакалавр)

Мета вивчення навчальної дисципліни формування у студентів знань про загальні засади функціонування вищої освіти, її нормативно правову базу, організацію навчального процесу та загальної системи науково-професійної підготовки майбутніх спеціалістів гідрометеорологів, а саме формування уявлень про свою професію, майбутню діяльність, шляхи професійного вдосконалення, формування первинних знань з основ наукових досліджень та уявлень про майбутнє місце роботи.

Дисципліна "Вступ до фаху" є обов"язковою фаховою освітньою компонентою для студентів ОП "Гідрометеорологія" РВО "Молодший бакалавр"

Компетентність К10. Знання та критичне розуміння предметної області Наук про Землю та професійної діяльності в галузі гідрометеорології.

Практичний результат ПР13. Володіти знаннями предметної області спеціальності Науки про Землю та основними поняттями і термінологією у галузі гідрометеорології, розуміти стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні.

Course

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН 103 Науки про Землю (молодший бакалавр)

Призначення освітньої програми полягає у виявлені теоретичної підготовленості і практичних навичок у студентів рівня вищої освіти «молодший бакалавр», необхідних для формування знань, умінь та навичок у галузі гідрометеорології.

Атестаційний екзамен – це форма об’єктивного контролю результатів навчання здобувача вищої освіти, які він повинен продемонструвати для підвищення рівня набутих ним компетенцій, визначених освітньо-професійною програмою (ОПП).

Основним науково-методичним документом, що регламентує зміст атестаційного екзамену, є його програма, яка спрямована на забезпечення комплексного підходу до оцінки теоретичної, методичної та практичної підготовки студента, до виявлення ступеня його підготовки до майбутньої самостійної діяльності. Програма атестаційного екзамену затверджується методичною радою університету після погодження із випусковими кафедрами і групою забезпечення спеціальності.

Мета програми атестаційного екзамену – визначити обсяг і необхідний рівень теоретичних знань, практичних навиків та вмінь з фахових дисциплін, отриманих студентом при освоєнні відповідної ОПП.

Призначення програми атестаційного екзамену полягає у виявленні рівня теоретичної широкопрофільноїпідготовки і практичних навичок у студентів за спеціальністю 103«Науки про Землю» рівня вищої освіти «молодший бакалавр» для вирішення різноманітні практичні задачі, які пов’язані з комплексними спостереженнями за довкіллям і його моніторингом, а також закладення засад для можливості продовження професійного навчання на інших рівнях вищої освіти й за допомогою самонавчання.

Програмою передбачено розподіл питань з обов’язкових дисциплін ОПП «Гідрометеорологія», а також вибіркових дисциплін професійного спрямування.


Course

Загальна гідрологія (БЗМ "Фізична гідрологія")

Дисципліна Загальна гідрологія (БЗМ Фізична гідрологія)- є обов’язкововим  для підготовки рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальністю 103 "Науки про Землю».

Мета дисципліни – формування у бакалаврів знань про природні води, їх властивості та загальні закономірності гідрологічних процесів та явищ у взаємозв’язку з процесами в атмосфері, літосфері та біосфері. Розподіл вод по земній поверхні і у товщі почвогрунтів, а також закономірності розвитку цих явищ і процесів.  

 Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті фізичних процесів, вивчення природних вод, їх властивостей та загальних закономірностей гідрологічних процесів та явищ та вміння виконувати гідрологічні розрахунки.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при попередньому вивченні таких дисциплін, як вища математика, фізика, геофізика, геодезія.

Головне завдання дисципліни Загальна гідрологія (БЗМ Фізична гідрологія) – вивчення  природних вод, їх властивостей та загальних закономірностей гідрологічних процесів та явищ у взаємозв’язку з процесами в атмосфері, літосфері та біосфері.

       

Course

Гідрографія 2023/2024 н.р.

Дисципліна «Гідрографія» - обов’язкова, цикл професійної та практичної підготовки бакалаврів, за спеціальністю 103 «Науки про Землю», використовується ними в їх практичній діяльності.

Мета дисципліни – формування у бакалаврів знань про закономірності географічного розподілу поверхневих вод, розрахунку гідрографічних та морфо метричних характеристик водних об’єктів, їх обумовленість з географічними умовами території, а також їх режим та господарське значення.

Дисципліна «Гідрографія» – одна з найбільш важливих частин при підготовці бакалаврів з Наук про Землю. Вона вимагає глибоких знань щодо закономірностей формування річок, особливості їх морфології, гідрологічного режиму, господарського значення та використання в окремих районах.

Завдання дисципліни – формування у студентів-бакалаврів розуміння суті закономірного  розподілу поверхневих вод та вміння виконувати розрахунки гідрографічних характеристик.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при попередньому вивченні таких дисциплін, як вища математика, методи  та засоби гідрометеорологічних вимірювань, загальна гідрологія.

Головне завдання дисципліни «Гідрографія» – вивчення процесів та закономірностей формування річок, розуміння суті закономірного розподілу поверхневих вод та вміння виконувати розрахунки гідрографічних і морфометричних характеристик тощо.


Course

Гідрографія

Дисципліна «Гідрографія» - обов’язкова, цикл професійної та практичної підготовки бакалаврів, за спеціальністю 103 «Науки про Землю», використовується ними в їх практичній діяльності.

Мета дисципліни – формування у бакалаврів знань про закономірності географічного розподілу поверхневих вод, розрахунку гідрографічних та морфо метричних характеристик водних об’єктів, їх обумовленість з географічними умовами території, а також їх режим та господарське значення.

Дисципліна «Гідрографія» – одна з найбільш важливих частин при підготовці бакалаврів з Наук про Землю. Вона вимагає глибоких знань щодо закономірностей формування річок, особливості їх морфології, гідрологічного режиму, господарського значення та використання в окремих районах.

Завдання дисципліни – формування у студентів-бакалаврів розуміння суті закономірного  розподілу поверхневих вод та вміння виконувати розрахунки гідрографічних характеристик.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при попередньому вивченні таких дисциплін, як вища математика, методи  та засоби гідрометеорологічних вимірювань, загальна гідрологія.

Головне завдання дисципліни «Гідрографія» – вивчення процесів та закономірностей формування річок, розуміння суті закономірного розподілу поверхневих вод та вміння виконувати розрахунки гідрографічних і морфометричних характеристик тощо.


Course

Гідрофізика

Розділ «Гідрофізика» дисципліни «Гідрофізика» - є вибірковою для підготовки рівня вищої освіти бакалавр з Наук про Землю і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціалізацією Науки про Гідросферу та використовується ними в їх практичні діяльності.

Мета дисципліни – формування у бакалаврів знань про закономірності фізичних властивостей природних вод та фізичних процесів у водних об’єктах і запасах вологи у річкових водозборів в деякому агрегатному виду: нагрівання та охолодження, випаровування, льодоутворення, сніготанення, тощо.

Розділ «Гідрофізика» – одна з найбільш важливих частин при підготовці бакалаврів в галузі гідрології. Використовується у рішенні багатьох господарчих задачах, у гідроенергетиці, при проектуванні гідротехнічних споруд.

Завдання дисципліни – формування у студентів-бакалаврів розуміння суті фізичних процесів, та вміння виконувати гідрофізичні розрахунки.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при попередньому вивченні таких дисциплін, як вища математика, фізика, геофізика, методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань, загальна гідрологія.

Головне завдання розділу «Гідрофізика» – вивчення фізичних властивості природних вод суші і фізичні процеси, які в них відбуваються, тепловий баланс водоймищ, льодоутворення та руйнування льодового покриву, особливості термічного режиму водосховищ.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти виконувати інженерні розрахунки рівняння теплового балансу, розрахунки температури води сучасними методами, а також розрахунки товщини льодового покриву.

Отримані студентами знання та вміння використовуються при вивченні таких дисциплін як „Гідрологічні прогнози”, „Меліоративна гідрологія”.

В результаті вивчення розділу «Гідрофізика» бакалаври повинні знати:

·        визначення фізичних якостей природних вод;

·        аномальні властивості води;

·        фізичні процеси у водних об’єктах;

·        фізичні процеси які відбуваються у водоймах;

·        способи та закономірності передачі тепла;

·        рівняння теплового балансу в різних формах;

·        процес льодоутворення;

·        процес руйнування льодового покриву;

·        процес випаровування.

 На основі отриманих знань бакалаври повинні вміти:

·        використовувати отримані знання при вирішенні теплофізичних задач;

·        розрахувати дату початку льодоутворення на річках;

·        розрахувати температуру поверхні води та температуру води за глибиною;

·        розрахувати довжину ополонки;

·        розрахувати товщину льоду і прогноз водного режиму річок та озер.

Компетенції:

 ·     знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін(КЗН-04);

·     знання науково-методичних основ і стандартів в області гідрометеорології та уміння їх застосовувати у професійній діяльності (КЗН-05);

·     здатність застосовувати основні методи аналізу гідрологічної інформації (КЗП-03);

·      здатність застосовувати основні методи аналізу гідрологічної інформації (КЗП-04);

·     знання основ гідрології (КЗП-08).

 Отримані студентами знання та вміння використовуються при виконанні практичних робіт, дипломного проектування.

Course

Гідрологічні розрахунки (І семестр)

Дисципліна “Гідрологічні розрахунки ” – вибіркова для підготовки гідрологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальністю «Гідрологія» та використовується ними в їх практичні діяльності.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом.

Мета дисципліни – вивчення процесів та закономірностей формування річкового стоку, принципів та методів визначення кількісних характеристик стоку у різних водогосподарських та гідрометеорологічних умовах його формування для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті основних методів гідрологічних розрахунків стоку та одержання студентами навиків до розрахунків характеристик стоку у різні фази його формування при наявності, відсутності та нестачі вихідної інформації.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні таких дисциплін як “Вища математика”, “Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації”, “Фізична гідрологія”.

Знання, здобуті при вивченні дисципліни можуть бути використані під час засвоєння дисциплін “Гідрологічні прогнози”, “Водне господарство України та водогосподарські розрахунки”, “Меліоративна гідрологія”, а також при навчанні на рівні вищої освіти магістр у дисциплінах - “Антропогенні впливи на гідрометеорологічні процеси”, “Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації”, “Спецрозділи  гідрологічних розрахунків”.

         До самостійних розділів дисципліни належать статистичні методи дослідження стоку, методи визначення характеристик річного, мінімального, максимального стоку, внутрішньорічного розподілу стоку.

Після вивчення дисципліни у межах 5 семестру студенти повинні:

Знати основні методи та підходи до розрахунків характеристик стоку заданої ймовірності та  характеристик річного стоку

 Вміти виконувати розрахунки статистичних параметрів стоку різними методами, визначати характеристики стоку заданої забезпеченості та основні характеристики річного стоку.

Після вивчення дисципліни у межах 6 семестру студенти повинні:

Знати  Основні методи та підходи до розрахунків характеристик мінімального, максимального та внурішньорічного розподілу стоку при наявності, нестачі та відсутності вихідної інформації.

Вміти виконувати розрахунки характеристик внутрішньо річного,  мінімального та максимального стоку при наявності, нестачі та відсутності вихідної інформації.


Course

Гідрологічні розрахунки (ІІ семестр)

Дисципліна “Гідрологічні розрахунки ” – вибіркова для підготовки гідрологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальностю «Гідрологія» та використовується ними в їх практичні діяльності.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом.

Мета дисципліни – вивчення процесів та закономірностей формування річкового стоку, принципів та методів визначення кількісних характеристик стоку у різних водогосподарських та гідрометеорологічних умовах його формування для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті основних методів гідрологічних розрахунків стоку та одержання студентами навиків до розрахунків характеристик стоку у різні фази його формування при наявності, відсутності та нестачі вихідної інформації.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні таких дисциплін як “Вища математика”, “Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації”, “Фізична гідрологія”.

Знання, здобуті при вивченні дисципліни можуть бути використані під час засвоєння дисциплін “Гідрологічні прогнози”, “Водне господарство України та водогосподарські розрахунки”, “Меліоративна гідрологія”, а також при навчанні на рівні вищої освіти магістр у дисциплінах - “Антропогенні впливи на гідрометеорологічні процеси”, “Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації”, “Спецрозділи  гідрологічних розрахунків”.


Course

Гідрологічні та морські прогнози (розділ "Гідрологічні прогнози")

Дисципліна “Гідрологічні та морські прогнози” – вибіркова для підготовки гідрометеорологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для підготовки фахівців з гідрології та океанології та використовується ними в їх практичній діяльності.

 Мета дисципліни – вивчення теоретичних підходів до складання і подальшого застосування методик прогнозу водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ), вивчення  методології прогнозування та сучасних методів прогнозу елементів режиму моря та оцінки їх ефективності. Дисципліна „Гідрологічні та морські прогнози” – вимагає знань стосовно закономірностей формування та розвитку гідрологічних процесів в річках, озерах та морях, вміння застосовувати ці знання при залученні теоретичних методів для подальшої розробки методик прогнозу майбутнього стану водних об’єктів, та для оперативного обслуговування потреб морської господарської діяльності.

Об’єктом вивчення дисципліни «Гідрологічні і морські прогнози» є гідрологічний режим річок, озер та водосховищ,  гідрологічний режим   в окремих морях та в океані, а також фізичні процеси різних просторово-часових масштабів, які розвиваються в цих середовищах.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті методів та моделей гідрологічних та морських гідрологічних прогнозів, одержання студентами практичних навиків роботи по розробці методик гідрологічних  та морських прогнозів та оцінці надійності й якості цих методик.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні комплексу фундаментальних дисциплін: вища математика, теорія ймовірності, фізика, обчислювальна техніка та програмування, а також на таких природничо - наукових дисциплін,  як геофізична гідродинаміка, основи математичного моделювання, фізика атмосфери, кліматологія, методи гідрометвимірювань, методи аналізу та обробки гідрометінформації, фізична гідрологія, гідрофізика, фізична океанологія, синоптична метеорологія, взаємодія океану та атмосфери та ін.

Знання, здобуті при вивченні дисципліни можуть бути використані під час засвоєння дисциплін «Гідрологічні розрахунки», «Гідрофізика», «Економіка г/м забезпечення господарства України»,  «Океанологія шельфових морів та прибережних вод», «Фізика океану», «Регіональна океанологія», «Інженерна океанологія» та ін.

Головна задача дисципліниГідрологічні та морські прогнози”:

- вивчення процесів та чинників формування річкового стоку, що відбуваються на басейні, можливість їх визначення та узагальнення для розробки методик прогнозування майбутнього стану водних об’єктів в конкретних фізико-географічних умовах на основі загального наукового методу прогнозу;

 - вивчення процесів та чинників формування таких елементів режиму моря, як рівень, хвилювання, морські течії, температура води та льодові явища а також небезпечні морські гідрологічні явища. Ознайомлення з сучасними методами прогнозування елементів режиму моря для різних часових масштабів.

В результаті вивчення дисципліни „ Гідрологічні та морські прогнози ” студенти у межах 7 семестру повинні знати основні методи короткострокових гідрологічних та морських прогнозів характеристик водних об’єктів; можливості розробки прогностичних методик на базі цих методів; критерії оцінки якості та точності методик гідрологічних та морських прогнозів;

Деякі розділи програми надані для двох блоків «Гідрологічні прогнози» та «Морські прогнози».


Course

Навчальна практика "ВСТУП ДО ФАХУ"

Навчальна практика з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» ОП «Гідрометеорологія» проводиться після 4-го навчального семестру на базі лабораторії гідрометеорологічної інформації та розрахунків кафедри гідрології суші.

Тривалість практики – 1  тиждень.

Кількість кредитів, які студент отримує при проходженні практики: 1,33, з них 0,33 кр. – самостійна робота студента.

Головна мета практики – виробити у студентів навички використання спеціальної літератури, узагальнення матеріалів спостережень, укладання опису гідрологічних об'єктів.

Під час практики студенти повинні ознайомитись і знати структуру кадастрових та інших видань, систему публікування результатів спостережень, характер та зміст довідкових матеріалів, вміти узагальнити дані спостережень, вибрати вихідну інформацію та скласти розрахункові таблиці, на підставі аналізу зібраних матеріалів скласти гідрологічний нарис.


Course

Навчальна практика за спеціальністю (3 курс інтегровані)

Гідрологічний нарис. Навчальна практика проводиться на базі лабораторії гідрометеорологічної інформації та розрахунків (ауд.314).

Тривалість практики – 1 тиждень.

Мета практикивиробити у студентів навички використання спеціальної літератури, узагальнення матеріалів спостережень, укладання опису гідрологічних об’єктів.

В результаті проходження практики студенти повинні:

 знати структуру кадастрових та інших видань, систему публікування результатів спостережень, характер та зміст довідкових матеріалів, основні одиниці стоку та фази водного режиму;

вміти узагальнювати дані спостережень, вибирати вихідну інформацію та складати розрахункові таблиці, на підставі аналізу зібраних матеріалів скласти гідрологічний нарис.

Course

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ "Науки про гідросферу"

Проведення атестації випускників денної та заочної форми навчання рівня вищої освіти "бакалавр" у формі захисту кваліфікаційних робіт, згідно наказу ОДЕКУ №52-С від 03.05.2022р.

Склад екзаменаційної комісії № 8 "Науки про гідросферу" спеціальності "103 Науки про Землю"

Голова комісії – Овчарук Валерія Анатоліївна, д-р геогр. наук, доц. каф. гідрології суші, гарант освітньої програми.

Члени ЕК – Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, д-р геогр. наук, проф. каф. гідрології суші;

                       Берлінський Микола Анатолійович, д-р геогр.наук, проф., зав. каф. океанології та морського природокористування.

Секретар – Мирза Катерина Леонідівна, ас. каф. гідрології суші.

Course

Гідрологія (суші та океану) 101 Екологія (Б, мБ)

Мета дисципліни  - надати знання студентам-екологам, які будуть необхідні при подальшому вивченні дисциплін, пов'язаних з дослідженням екологічного стану атмосфери, гідросфери, літосфери окремо, Земної екосистеми в цілому та в подальшій роботі за фахом.

Предмет вивчення дисципліни «Гідрологія суші та океану» -  води суші, річки, озера та водосховища, болота та льодовики, підземні води (гідрологія суші); ознайомлення майбутніх екологів з основами фізичних процесів, що протікають в океані (гідрологія океану).

Дисципліна застосовується  для формування «мислення» про навколишнє середовище, у якому існує людина, поняття про фізичні процеси, що протікають в океані та безпосередньо впливають на життя і здоров'я людини, стають чинниками небезпечних і стихійних явищ (гідрологія океану); при розв’язанні задач використання поверхневих та підземних вод, у водному транспорті, меліорації, охороні водних джерел від забруднення тощо (гідрологія суші).

Дисципліна «Гідрологія суші та океану» належить до системи природничо-наукових і є складовою частиною державного стандарту освіти на рівні бакалавра. Ця дисципліна є обов’язковою в освітньо-професійній підготовці студентів за спеціальністю 101 «Екологія».

Дисципліна «Гідрологія суші та океану» базується на знаннях, отриманих при вивченні «Фізика», «Вища математика», «Хімія з основами біогеохімії», «Геологія з основами геоморфології».

У свою чергу вона формує наукову базу для засвоєння дисциплін: «Метеорологія та кліматологія», «Гідравліка річок і водоймищ», «Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем», «Моніторинг довкілля, обробка і аналіз  інформації», «Гідроекологія», “Нормування антропогенного навантаження на природне середовище”, “Екологія міських систем”, “Екологічна експертиза”.

Після  вивчення  дисципліни  студент  має  засвоїти  базові знання

з гідрології суші:

·        методи вивчення водних об’єктів;

·        рівняння водного балансу водозбору;

·        будова гідрографічної мережі;

·        визначення та походження річкових долин;

·        фізико-географічні фактори формування водного режиму річок;

·        фази водного режиму;

·        методи розчленування гідрографів;

·        методи розрахунку складових водного балансу;

·        характерні ознаки термічного та льодового режимів річок;

·        основні характеристики водойм та специфіка їх водного режиму;

·        специфіка динамічних процесів в водоймах


Course

Гідрологічні розрахунки і прогнози

Мета  - вивчення теоретичних та методичних підходів, пов’язаних з визначенням розрахункових характеристик гідрологічного режиму річок; вивчення теоретичних підходів до складання і практичного застосування методик прогнозу водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ), вивчення  методології прогнозування та сучасних методів прогнозу елементів режиму та оцінки їх ефективності.

Компетентність - здатність використовувати знання про гідрологічні, гідрохімічні, гідроекологічні процеси.

Результати навчання - вміння практично визначати стокові характеристики в залежності від наявності або обмеженості матеріалів гідрологічних спостережень; ставити задачу гідрологічного прогнозу (згідно меті прогнозу та необхідній завчасності).

Базові знання: 

гідрологічні розрахунки:

1.    методи розрахунку статистичних параметрів стоку  та точність їх оцінок;

2.    основні закони розподілу,що найчастіше використовуються у гідрологічних розрахунках;

3.    методи та підходи до розрахунків характеристик річного та максимального стоку  при наявності, нестачі та відсутності вихідної інформації;

4.    основні принципи внутрішньорічного розподілу стоку.

гідрологічні  прогнози:

метод та методика гідрологічних прогнозів, критерії ефективності методики гідрологічного прогнозу;

методи прогнозу витрат та рівнів води, короткострокові прогнози дощових паводків на річках.

Базові вміння:

гідрологічні розрахунки:

1.    Розраховувати статистичні параметри стоку різними методами;

Виконувати розрахунки характеристик  річного та максимального стоку при наявності, нестачі та відсутності спостережень за стоком,у тому числі здійснювати згладжування хронологічних рядів річного стоку та  розрахунок ординат різницевих інтегральних кривих. Вміння користуватись картами для зняття значень стокових характеристик (норми річного стоку та коефіцієнтів варіації) за  відсутності гідрометричних вимірювань.

гідрологічні  прогнози:

Обрати метод прогнозу та  шлях створення методики прогнозу за вибраним методом;розробляти методику прогнозу щоденних рівнів води за методом відповідних рівнів на слабкоприпливній ділянці річки та її оцінка;

розраховувати руслові запаси води у річковій мережі;

будувати криву руслових запасів для ділянки річки;         розраховувати ординати функції трансформації за формулою Г.П.Калініна-М.Ф.Мілюкова;

прогнозувати дати появи пливучого льоду на основі фізико-статистичного методу

Базові навички:

Вміти практично визначати стокові характеристики в  залежності від наявності в тих чи інших обсягів матеріалів спостережень. Застосовувати  отримані знання при узагальнені гідрологічних характеристик стоку при відсутності вихідної інформації

Ставити задачу короткострокового прогнозу елементів річок,обирати метод прогнозу, випускати оперативні гідрологічні прогнози з обліком поточного коректування оцінки їх точності та якості; розробляти методику короткострокового гідрологічного прогнозу характеристик водного річок, озер та водосховищ. Розробляти методики короткострокового прогнозу характеристик водного або льодового режиму річок, озер та водосховищ.


Course

Вхідний контроль для студентів 3 курсу

Вхідний контроль з дисциплін природничо-наукового циклу, які викладалися протягом 1-2 курсів для студентів РВО "Бакалавр" ОП "Гідрометеорологія" згідно з "Положенням про систему контролю знань студентів"

Course

Олімпіада для студентів 3-4 курсів

Щорічна олімпіада для студентів 3-4 року навчання

Course

Фізика геосфер Землі: гідросфера

Розділ «Фізичні процеси в гідросфері» є складовою дисципліни «Фізика геосфер Землі: ґрунтів, атмосфери, гідросфери» та належить до обов’язкових компонент ОП «Агрометеорологія» за спеціальністю 103 Науки про Землю на рівні вищої освіти «магістр». В конспекті лекцій розглянуті базові поняття про гідросферу Землі, її взаємозв’язок з іншими геосферами, основні відомості про водні ресурси суші, а також фізичні властивості води, льоду та снігу й процеси, що в них відбуваються.

Course

Англомовний курс дисципліни «Modelling of land surface waters»

Courses for further training and retraining of specialists "Modelling of Land Surface Waters" belong to the English course for further training and retraining of specialists with regard to speciality "Hydrology" aimed at use of acquired knowledge and skills in practical activities.

 Purpose of courses – forming of understanding by attendees of offered modern mathematical models on calculations and forecasts of hydrological and hydrochemical characteristics of rivers, lakes and water reservoirs. 

 Task of courses – forming of understanding by attendees of essence of offered methods and models of hydrological calculations and long-term forecasts for land surface waters, quantitative assessment and forecasting of hydrochemical state of water bodies, acquisition by them of practical skills on application of these models under modern conditions of climate change and rivers' hydraulicity.

 Main task of courses "Modelling of Land Surface Waters" – familiarization and practical use of modern models for rating of estimated characteristics of maximum runoff of floods and overflows, territorial long-term forecasts of hydrological characteristics of spring floods of lowland rivers, methods of assessment and forecasting of water quality based on norms of ecological safety of water use.

 Following the training at courses "Modelling of Land Surface Waters" attendees must  familiarize themselves with main principles of mathematical modelling for rating of estimated characteristics and long-term forecasts of rivers' runoff, assessment criteria and methods of forecasting of chemical composition of surface waters with consideration of anthropogenic changes within catchment areas and changes of global and regional climate.

 On the basis of acquired knowledge attendees must be able to set a mathematical problem, to process and to systematize source information, to determine and to describe parameters of selected mathematical model, to carry out analysis of results in accordance to existing criteria of assessment and to adapt them to modern state of land surface waters.

 Control of current knowledge is performed on the basis of module system of monitoring – in the form of tests, defence of practical tasks and credit (writing of credit test).

 Courses for further training and retraining of specialists "Modelling of Land Surface Waters" include notes of lectures, methodology guidelines, visual training manuals (presentations), test tasks for knowledge assessment.

Course

Антропогенна гідрологія

«Антропогенна гідрологія» – дисципліна, яка навчає студентів визначати кількісні характеристики водних ресурсів, особливо ресурсів прісних вод, які щорічно поновлюються і визначаються річним стоком річок, насамперед необхідні для вирішення проблем сучасного і перспективного водопостачання населення, промислового і сільського господарства, розробки заходів щодо охорони навколишнього середовища. При цьому в умовах сучасного проектування потрібні не тільки середні багаторічні дані про водні ресурси, включаючи їхню природну мінливість, але і надійні оцінки їхніх змін, що відбулися, та очікуваних у перспективі під впливом господарської діяльності.

Мета дисциплінививчення впливу господарської діяльності на різні характеристики річкового стоку, принципів та методів визначення кількісних характеристик цього явища у різних водогосподарських та гідрометеорологічних умовах для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів. Ця проблема має не тільки особливу важливість і актуальність з науково-технічних позицій, але і набуває в останні роки надзвичайно великого суспільного і соціального звучання з погляду охорони навколишнього середовища.

Завдання дисциплінивироблення у студентів розуміння суті основних антропогенних чинників,  які впливають на зміну стоку у різні фази його формування та одержання студентами навиків до розрахунків кількісних характеристик,  цих змін у різних умовах.

Предметом вивчення є водогосподарські об’єкти, на зрошувальних системах, вплив громадської діяльності на різні характеристики річного стоку.

Компетенції: визначення основних антропогенних чинників,  які впливають на зміну стоку річок у різні фази його формування.


Course

Водогосподарські розрахунки


Мета навчальної дисципліни вивчення структури та принципів формування водного господарства України, основних напрямків використання водних ресурсів, теорії і практичних заходів до регулювання річкового стоку.

Компетентність: ПК05. Здатність до стратегічного планування і прийняття рішень з питань довкілля, давати експертні консультації з різних оперативних питань, пов’язаних з використанням або обмеженням впливу гідрологічних умов.

Результат навчання: Р07. Розуміння принципів комплексного використання водних ресурсів та складання водогосподарських балансів. Вміння до застосування основних методів ефективного використання водних ресурсів у народному господарстві країни пов’язувати їх із природними умовами, економічною доцільністю та потребами водоохорони.

Базові знання: 

1.     структури водного господарства України, принципи його формування, задачі та функції.

2.     принципів складання водогосподарських балансів.

3.     водних проблеми України та шляхи їх вирішення;

4.     методів використання інтегральних кривих стоку для обчислень об'ємів водосховищ при сезонному та багаторічному регулюванні стоку;

5.     використання теорії ймовірності для розрахунків регулювання стоку;

6.     розрахунки регулювання сезонного стоку із застосуванням теорії ймовірності та механічної статистики;

обґрунтування параметрів водосховищ – корисного об'єму, нормального підпірного горизонту та рівня мертвого об'єму.

Базові вміння:

1.     визначення головних морфометричних характеристик водосховищ;

2.     визначення втрат води із водосховищ на випаровування та фільтрацію;

3.     визначення розрахункової забезпеченості для розрахунків у заданій галузі;

4.     використання гідрологічних, гідрогеологічних і топографічних матеріалів для водогосподарських розрахунків;

5.     аналізу дефіцитів водопостачання за простою і скороченою інтегральною кривою стоку;

обчислення об'ємів водосховищ в розрахунках сезонного регулювання.

Базові навички: 

1. Здатність до раціонального використання водних ресурсів.

2. Здатність до застосування знань економічних підходів для оцінки ефективності здійснення водоймищ.

Course

Гідрохімія річок і водойм України

Головна задача дисципліни Гідрохімія річок і водойм України” – теоретичне вивчення процесів та факторів формування гідрохімічного режиму в басейнах основних річок, малих водойм, закономірності його формування, поширення, зміни в часі і просторі в причинному взаємозв¢язку з хімічними, фізичними і біологічними процесами, що відбуваються в навколишнім середовищі. 

 До самостійних розділів дисципліни належать методи, що базуються на оцінюванні якості води на основі нормативів екологічної безпе­ки водокористування, розподіл основних іонів та процеси формування гідрохімічного режиму на водозборах в період літньо-осінньої та зимової межені, весняного водопілля, дощових паводків.

Мета дисципліни – вивчення регіональних закономірностей розповсюдження, режиму і формування розчинених у водах річок, ставків і малих водойм речовин, з урахуванням впливу на їх хімічний склад техногенних факторів, у тому числі й радіоактивного забруднення  для кількісної оцінки водних ресурсів країни, їх раціонального використання і охорони. 

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті загальних умов формування хімічного складу природних вод основних річок, малих водойм і ставків України, закономірностей їх розподілу та одержання студентами навиків до  кількісної оцінки якості річкових вод, вод водосховищ та озер.

Компетенції: Здатність обробляти та інтерпретувати кількісно і якісно дані з різних джерел про гідрохімічний склад  та якісну оцінку водних об’єктів, доводити до споживачів прогнози стану водних об’єктів і поширювати спеціальні прогнози для користувачів, включаючи попередження про небезпечні явища. Розуміння принципів, що стосуються якості води та екологічного стану якості.Польові вимірювання і відбір проб для визначення якості води в річках. Відбір проб підземних вод і вимірювання. Розуміння превентивних заходів і охорони підземних вод від забруднення.


Course

Динаміка руслових потоків і руслові процеси

Дисципліна «Динаміка руслових потоків і руслові процеси» – є обов’язковою, циклу професійної та практичної підготовки магістрів спеціальності 103 «Науки про землю», спеціалізації «Комплексне використання водних ресурсів».

Мета дисципліни – вивчення загальних закономірностей руслових потоків та руслових процесів при їх взаємодії та їх прогнозування.

Завдання вивчення дисципліни – вироблення у студентів розуміння умов формування руслових процесів у взаємодії з русловими потоками, освоєння методів їх розрахунку та прогнозу в природних умовах.

Головною задачею дисципліна «Динаміка руслових потоків і руслові процеси» є вирішення складних проблем з урахуванням механізму потоку та руслових процесів при проектуванні і будівництві різних гідротехнічних споруд.

В результаті вивчення дисципліни магістри повинні знати:

- методи досліджень руслових процесів, їх теоретичний аналіз, методи природних вишукувань, фізичного та математичного моделювання; закономірності руху потоку по ґрунтовим руслам; гідравлічний опір по довжині природного русла; взаємодія русла та заплави; наноси та їх основні характеристики; транспортуюча спроможність потоку; руслові процеси та їх типізація; типізація річкових заплав; принципи прогнозів руслового процесу.

На основі отриманих знань магістри повинні вміти:

- оцінювати руслові процеси, що відбуваються; дотримуватися принципів розміщення інженерних споруд на берегах та в руслах річок для їх ефективного використання; виконувати типізацію і схематичну класифікацію руслових процесів.


Course

Довгострокові гідрологічні прогнози

Дисципліна «Довгострокові гідрологічні прогнози» - відноситься до циклу природничо-наукової професійної підготовки студентів рівня вищої освіти магістрів за спеціальністю «Науки про Землю» спеціалізації «Гідрологія» та використовується ними в їх практичній діяльності.

Довгостроковий гідрологічний прогноз – це передбачення з завчасністю (звичайно більш ніж 15 діб) елементів гідрологічного режиму,  яке засновано на знанні закономірностей розвитку природних процесів в різних фізико-географічних умовах. Мета дисципліни - вивчення загальних методів гідрологічних прогнозів водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ) з великою завчасністю.

Завдання вивчення дисципліни - вироблення у студентів-магістрів розуміння суті основних методів та моделей гідрологічних прогнозів, одержання  студентами практичних навиків роботи по розробці методик гідрологічних прогнозів та оцінці надійності й якості цих методик.

Дисципліна „Довгострокові гідрологічні прогнози” – одна з найбільш важливих частин при підготовці магістрів в галузі гідрології та гідрохімії. Дисципліна вимагає глибоких та багатогранних знань закономірностей формування та розвитку гідрологічних процесів, вміння застосовувати ці знання при залученні моделей стокових процесів для подальшої розробки методик прогнозу майбутнього стану водних об’єктів.

Дисципліна спирається на комплекс фундаментальних дисциплін: вища математика, теорія ймовірності, фізика, обчислювальна техніка та програмування, а також на такі природничо-наукові дисципліни,  як геофізична гідродинаміка, основи математичного моделювання, фізика атмосфери, кліматологія, фізична гідрологія, гідрологічні розрахунки, гідрофізика та ін.; використовує наукові методи - гідрометвимірювань,  аналізу та обробки гідрометінформації, географічного узагальнення.

Отримані студентами знання та вміння використовуються при курсовому проектуванні та написанні магістерської роботи.

Course

Екологічні основи меліоративного проектування

Дисципліна «Екологічні основи меліоративного проектування» використовується при проектуванні і експлуатації водогосподарських об’єктів, особливо при оцінки впливу водогосподарських об’єктів на навколишнє середовище з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, при визначенні надійності водогосподарських об’єктів, при рішенні питань природоохоронного  управління водогосподарськими об’єктами, - і тому належить до визначальних у підготовці фахівців – гідрологів, які зможуть працювати в установах водокористування.

«Екологічні основи меліоративного проектування» – дисципліна, яка навчає студентів оцінювати вплив меліоративних заходів на навколишнє середовище з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, дає основи і вимоги до управління з урахуванням екологічних вимог, забезпечення надійності систем з точки зору екологічної небезпеки.

Мета дисципліни – вивчення основ екологічного підходу до проектування та експлуатації водогосподарських об’єктів в умовах ринкових відносин, вивчення екологічних нормативів та закону «Про охорону навколишнього природного середовища», основних питань екологічного підходу до концепції природно – технічної системи, забезпечення екологічної рівноваги, оптимізації природокористування на території, на якій розміщуються водогосподарський чи меліоративний об’єкт.

Завдання дисциплінивироблення у студентів розуміння елементів визначення і вимоги екології, екологічних проблем водного господарства і меліорації земель в Україні.

Компетенції: оцінка впливу водогосподарських об’єктів на навколишнє середовище. Набуття знань щодо методів оцінки впливу меліоративних заходів на навколишнє середовище. Набуття та використання знань про екологічний стан та зміни природного середовища при меліорації земель, з метою оцінки впливу об’єкта на навколишнє середовище.


Course

Нормативна база водокористування

Дисципліна “Нормативна база водокористування ” – вивчення економічних механізмів природоохоронної діяльності і природокористування в Україні, спеціальних нормативів, які визначають умови використання вод, оцінку екологічного їхнього стану і включають нормативи екологічної безпеки водокористування.

До самостійних розділів дисципліни належать: оптимізація структури природокористування, удосконалення нормативно-правової та еколого-економічної бази з метою поліпшення якісного стану водних об’єктів, державний контроль за станом меліорації земель.

Мета дисципліни – вивчення правових основ водного господарства, їх складників – Водного Кодексу України, Закону про меліорацію земель України, законів природоохоронних закладів, створення ефективної структури управління і механізмів економічно­го регулювання охорони та використання водних ресурсів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння елементів законодавчої основи взаємовідносин між сільськогосподарськими виробничими структурами і водним господарством при комплексному використанні водних ресурсів.

В результаті вивчення дисципліни „ Нормативна база водокористування ” фахівці повинні знати правові основи водного законодавства.

Компетенції: оцінка екологічної безпеки водокористування. Набуття знань щодо спеціальних нормативів, які визначають умови використання вод та методи оцінки екологічного їх стану.


Course

Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водних об'єктів Self enrolment

Дисципліна Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів– одна з найбільш важливих частин при підготовці магістрів. Використовується при експлуатації гідромеліоративних систем, при рішенні задач комплексного використання водних ресурсів на основі потреби сільськогосподарської галузі народного господарства України. 

Мета дисципліни –вивчення основ меліоративних засобів, принципів та методів режиму зрошення, розподіл і використання водних ресурсів, основних вимог щодо експлуатації  водного господарства, експлуатації гідротехнічних споруд, основ сільськогосподарського  водопостачання для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів.

Завдання дисциплінивироблення у студентів розуміння суті основних методів структури управління водним господарством та одержання студентами навиків до розрахунків зрошувальних та поливних норм, визначення пропускної здатності каналів, гідроспоруд і трубопроводів.

Головна задача дисципліниСільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів ” показати студентам, що зрошувальні меліорації спрямовані на створення і регулювання на полях водного режиму, який забезпечує одержання проектного врожаю сільськогосподарських культур. Водний режим знаходиться в прямій залежності від кліматичних, ґрунтових гідрогеологічних і господарських умов, біологічних особливостей рослин, їх врожаю, агротехніки вирощування, а також від способу і техніки поливу. Оптимальний водний режим ґрунту створюється відповідним режимом зрошення, який визначає норми, термін і кількість поливів сільськогосподарських культур.

Компетенції: розуміння суті основних методів управління водним господарством та розрахунку зрошувальних та поливних норм, визначення пропускної здатності каналів, гідроспоруд і трубопроводів, водно-балансове обґрунтування  потреби в меліорації.

Course

Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів (Науки про Землю)

Дисципліна Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів” – одна з найбільш важливих частин при підготовці магістрів. Використовується при експлуатації гідромеліоративних систем, при рішенні задач комплексного використання водних ресурсів на основі потреби сільськогосподарської галузі народного господарства України. 

Мета дисципліни –вивчення основ меліоративних засобів, принципів та методів режиму зрошення, розподіл і використання водних ресурсів, основних вимог щодо експлуатації  водного господарства, експлуатації гідротехнічних споруд, основ сільськогосподарського  водопостачання для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті основних методів структури управління водним господарством та одержання студентами навиків до розрахунків зрошувальних та поливних норм, визначення пропускної здатності каналів, гідроспоруд і трубопроводів.

Головна задача дисципліни “Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів ” показати студентам, що зрошувальні меліорації спрямовані на створення і регулювання на полях водного режиму, який забезпечує одержання проектного врожаю сільськогосподарських культур. Водний режим знаходиться в прямій залежності від кліматичних, ґрунтових гідрогеологічних і господарських умов, біологічних особливостей рослин, їх врожаю, агротехніки вирощування, а також від способу і техніки поливу. Оптимальний водний режим ґрунту створюється відповідним режимом зрошення, який визначає норми, термін і кількість поливів сільськогосподарських культур.

Компетенції: розуміння суті основних методів управління водним господарством та розрахунку зрошувальних та поливних норм, визначення пропускної здатності каналів, гідроспоруд і трубопроводів, водно-балансове обґрунтування  потреби в меліорації.

Course

Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах, частина І

Дисципліна "Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах'' розділ  «Спеціальні розділи теорії максимального стоку» – професійно-орієнтовний для підготовки гідрологів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр і є базовою для подальшої підготовки магістрів за спеціальністю 103 «Науки про Землю» спеціалізації «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів» КПК "Гідрологія" та використовується ними в їх практичній діяльності.

Мета  дисципліни – вивчення процесів, закономірностей та особливостей формування стоку річок, обґрунтування математичних моделей в залежності від природних умов його формування..

Завдання вивчення дисципліни – вироблення у студентів-магістрів глибокого розуміння основних процесів формування стоку та математичного моделювання його формування, а також вміння здійснювати вирішення диференційних рівнянь стосовно математичних характеристик паводків різного походження. Дисципліна «Спеціальні розділи теорії максимального стоку» використовується  при обґрунтуванні розрахункових характеристик максимального стоку річок, моделюванні та прогнозуванні стоку у різні фази водного режиму.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманні студентами при попередньому вивченні таких дисциплінах, як «Вища математика», «Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації», «Фізична гідрологія», «Гідрологічні розрахунки».

Головна задача курсу «Спеціальні розділи теорії максимального стоку» полягає у теоретичному вивченні процесів та факторів формування схилового стоку, вміння розрізняти особливості генетичних типів паводків залежно від характеру підстильної поверхні й атмосферних опадів.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

·        умови формування різних типів схилового стоку;

·        складові диференціального рівняння підвищеного схилового стоку;

·        складові диференціальних рівнянь підпертого схилового стоку;

·         складові диференціальних рівнянь контактного схилового стоку;

·        складові диференціальних рівнянь ґрунтового схилового стоку.

На основі отриманих знань магістри повинні вміти:

·        генетичні типи паводків;

·        диференціальне рівняння поверхневого підвищеного схилового стоку;

·        інтегрування диференціального рівняння поверхневого підвищеного схилового стоку;

·        диференціальне рівняння підпертого схилового стоку;

·        інтегрування диференціального рівняння підпертого схилового стоку;

·        диференціальне рівняння контактного схилового стоку;

·        інтегрування диференціального рівняння контактного схилового стоку;

·        диференціальне рівняння ґрунтового схилового стоку;

·        інтегрування диференціального рівняння ґрунтового схилового стоку.

 Компетенції:

Вирішувати питання нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації, вміти реалізувати нові методичні підходи щодо дослідження гідрологічного стоку річок.

Здатність до вирішення питання нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації


Мета

Мета розділу навчальної дисципліни полягає у вивченні процесів, закономірностей та особливостей формування стоку річок, обґрунтування математичних моделей в залежності від природних умов його формування.

Компетентність

К17 Здатність до вирішення питання нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації. Набуття теоретичних знань та сучасних уявлень про принципи математичного моделювання гідрологічних процесів, критеріїв оцінки для можливого використання математичних моделей в гідрології (для різних фізико-географічних умов та при сучасних змінах гідрометеорологічного режиму).

Результат
навчання

ПР18 Вміння вирішувати питання нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації, та реалізувати нові методичні підходи щодо дослідження гідрологічного стоку річок.

Базові знання

1.     умов формування різних типів схилового стоку;

2.     складових диференціального рівняння підвищеного схилового стоку;

3.     складових диференціальних рівнянь підпертого схилового стоку;

4.      складових диференціальних рівнянь контактного схилового стоку;

5.     складових диференціальних рівнянь ґрунтового схилового стоку.

Базові вміння

1.     ідентифікувати генетичні типи паводків;

2.     диференціальне рівняння поверхневого підвищеного схилового стоку;

3.     інтегрування диференціального рівняння поверхневого підвищеного схилового стоку;

4.     диференціальне рівняння підпертого схилового стоку;

5.     інтегрування диференціального рівняння підпертого схилового стоку;

6.     диференціальне рівняння контактного схилового стоку;

7.     інтегрування диференціального рівняння контактного схилового стоку;

8.     диференціальне рівняння ґрунтового схилового стоку;

9.     інтегрування диференціального рівняння ґрунтового схилового стоку.

Базові навички

1. Здатність до вирішення питання нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації.

2. Здатність розрізняти особливості генетичних типів паводків залежно від характеру підстильної поверхні й атмосферних опадів.

Пов’язані
силлабуси

Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах, частина ІІ

Попередня
дисципліна

 

Наступна
дисципліна

Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах, частина ІІ;

Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації

Кількість годин

лекції:                                     30

практичні заняття:                30

лабораторні заняття:            -

семінарські заняття:              -

самостійна робота студентів:         60


Course

Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках та прогнозах, частина 2

Дисципліна «Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках та прогнозах» відноситься до циклу природничо-наукової професійної підготовки гідрологів освітньо-кваліфікаційного рівня магістрів спеціальності 103 «Науки про Землю», ОПП «Гідрологія» та використовується ними в їх практичній діяльності.

Мета дисципліни – формування у магістрів систематичних знань в галузі сучасних математичних моделей з розрахунків і прогнозів гідрологічних характеристик річок, озер та водосховищ. Дисципліна «Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках та прогнозах» – одна з найбільш важливих частин при підготовці студентів в галузі сучасної гідрології. Вона вимагає глибоких та багатогранних знань стосовно закономірностей формування та розвитку гідрологічних процесів, вміння застосовувати ці знання при залученні моделей стокових процесів для подальшого пристосування цих моделей для розрахунків і прогнозів майбутнього стану водних об’єктів.

Завдання дисципліни – вироблення у магістрів розуміння суті основних методів та моделей гідрологічних розрахунків та прогнозів, одержання ними практичних навиків роботи по використанню сучасних математичних моделей гідрологічних розрахунків і прогнозів та оцінці надійності й якості використання цих моделей для будь-яких водозборів.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманих при попередньому вивченні комплексу дисциплін:  геофізична гідродинаміка, , фізика атмосфери, кліматологія, методи гідрометвимірювань, методи аналізу та обробки гідрометінформації, фізична гідрологія, гідрофізика, гідрологічні розрахунки, гідрологічні прогнози та ін.

Знання, здобуті при вивченні дисципліни можуть бути використані під час засвоєння дисциплін “Методологія і організація наукових досліджень”, “Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації”, “ГІС в гідрології”, “Гідроекологія”, “Спецрозділи по теорії максимального стоку”.

Головна задача дисципліни “Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках та прогнозах” – теоретичне вивчення процесів та факторів формування річкового стоку, що відбуваються на басейні, можливість їх визначення та узагальнення для освоєння та практичного використання сучасних моделей розрахунків і прогнозів майбутнього стану водних об’єктів, у тому числі й для оцінки характеристик максимального стоку малої ймовірності перевищення з урахуванням можливих антропогенних змін умов формування стоку на водозборах та змін глобального і регіонального клімату.

Course

Основи гідромеханіки та гідрофізика

Розділ «Гідрофізика» дисципліни «Основи гідромеханіки та гідрофізика» - є обов’язковим для підготовки рівня вищої освіти бакалавр з Наук про Землю і є базою для подальшої підготовки фахівців та використовується ними в їх практичні діяльності.

Мета дисципліни – формування у бакалаврів знань про закономірності фізичних властивостей природних вод та фізичних процесів у водних об’єктах і запасах вологи у річкових водозборів в деякому агрегатному виду: нагрівання та охолодження, випаровування, льодоутворення, сніготанення, тощо.

Розділ «Гідрофізика» – одна з найбільш важливих частин при підготовці бакалаврів з Наук про Землю. Використовується у рішенні багатьох господарчих задачах, у гідроенергетиці, при проектуванні гідротехнічних споруд.

Завдання дисципліни – формування у студентів-бакалаврів розуміння суті фізичних процесів, та вміння виконувати гідрофізичні розрахунки.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при попередньому вивченні таких дисциплін, як вища математика, фізика, геофізика, методи гідрометеорологічних вимірювань, фізична гідрологія.

Головне завдання розділу «Гідрофізика» – вивчення фізичних властивості природних вод суші і фізичні процеси, які в них відбуваються, тепловий баланс водоймищ, льодоутворення та руйнування льодового покриву, особливості термічного режиму водосховищ.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти виконувати інженерні розрахунки рівняння теплового балансу, розрахунки температури води сучасними методами, а також розрахунки товщини льодового покриву.

Отримані студентами знання та вміння використовуються при вивченні таких дисциплін як „Гідрологічні прогнози”, „Меліоративна гідрологія”.

В результаті вивчення розділу «Гідрофізика» бакалаври повинні знати:

·        визначення фізичних якостей природних вод;

·        аномальні властивості води;

·        фізичні процеси у водних об’єктах;

·        фізичні процеси які відбуваються у водоймах;

·        способи та закономірності передачі тепла;

·        рівняння теплового балансу в різних формах;

·        процес льодоутворення;

·        процес руйнування льодового покриву;

·        процес випаровування.

 На основі отриманих знань бакалаври повинні вміти:

·        використовувати отримані знання при вирішенні теплофізичних задач;

·        розрахувати дату початку льодоутворення на річках;

·        розрахувати температуру поверхні води та температуру води за глибиною;

·        розрахувати довжину ополонки;

·        розрахувати товщину льоду і прогноз водного режиму річок та озер.

Компетенції:

 ·     знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін(КЗН-04);

·     знання науково-методичних основ і стандартів в області гідрометеорології та уміння їх застосовувати у професійній діяльності (КЗН-05);

·     здатність застосовувати основні методи аналізу гідрологічної інформації (КЗП-03);

·      здатність застосовувати основні методи аналізу гідрологічної інформації (КЗП-04);

·     знання основ гідрології (КЗП-08).

Отримані студентами знання та вміння використовуються при виконанні практичних робіт, курсових проектувань та при написанні кваліфікаційних робіт.

Course

Гідрологічні розрахунки (240 кр.)

Дисципліна “Гідрологічні розрахунки ” – вибіркова для підготовки гідрологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальностю «Гідрологія» та використовується ними в їх практичні діяльності.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом.

Мета дисципліни – вивчення процесів та закономірностей формування річкового стоку, принципів та методів визначення кількісних характеристик стоку у різних водогосподарських та гідрометеорологічних умовах його формування для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті основних методів гідрологічних розрахунків стоку та одержання студентами навиків до розрахунків характеристик стоку у різні фази його формування при наявності, відсутності та нестачі вихідної інформації.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні таких дисциплін як “Вища математика”, “Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації”, “Фізична гідрологія”.

Знання, здобуті при вивченні дисципліни можуть бути використані під час засвоєння дисциплін “Гідрологічні прогнози”, “Водне господарство України та водогосподарські розрахунки”, “Меліоративна гідрологія”, а також при навчанні на рівні вищої освіти магістр у дисциплінах - “Антропогенні впливи на гідрометеорологічні процеси”, “Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації”, “Спецрозділи  гідрологічних розрахунків”.

  

Course

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГІДРОЛОГІВ «МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СУШІ»

Навчальний модуль 1: Територіальні довгострокові прогнози гідрологічних характеристик весняного водопілля рівнинних річок

Навчальний модуль 2: Інженерні обґрунтування розрахункових характеристик стоку річок

Навчальний модуль 3: Прогнозування змін хімічного складу та якості природних водCourse