Сайт кафедри гідрології суші

Дисципліна “Гідрологічні прогнози” – вибіркова для підготовки гідрологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за напрямом 103 «Науки про Землю» та використовується ними в їх практичній діяльності.

Мета дисципліни – вивчення теоретичних підходів до складання і подальшого застосування методик прогнозу водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ). Дисципліна „Гідрологічні прогнози” – одна з найбільш важливих частин при підготовці студентів в галузі гідрології. Вона вимагає знань стосовно закономірностей формування та розвитку гідрологічних процесів, вміння застосовувати ці знання при залученні методів стокових процесів для подальшої розробки методик прогнозу майбутнього стану водних об’єктів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті методів та моделей гідрологічних прогнозів, одержання студентами практичних навиків роботи по розробці методик гідрологічних прогнозів та оцінці надійності й якості цих методик.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні комплексу фундаментальних дисциплін: вища математика, теорія ймовірності, фізика, обчислювальна техніка та програмування, а також на таких природничо - наукових дисциплін,  як геофізична гідродинаміка, основи математичного моделювання, фізика атмосфери, кліматологія, методи гідрометвимірювань, методи аналізу та обробки гідрометінформації, фізична гідрологія, гідрофізика та ін.

Головна задача дисципліниГідрологічні прогнози” – вивчення процесів та факторів формування річкового стоку, що відбуваються на басейні, можливість їх визначення та узагальнення для розробки методик та моделей прогнозування майбутнього стану водних об’єктів на основі загального наукового методу прогнозу.

В результаті вивчення дисципліни „ Гідрологічні прогнози ” студенти у межах 1 семестру повинні знати основні методи короткострокових гідрологічних прогнозів характеристик водних об’єктів; можливості розробки прогностичних методик на базі цих методів; критерії оцінки якості та точності методики прогнозу.

На основі отриманих знань студенти повинні вміти ставити задачу короткострокового прогнозу (згідно меті прогнозу та необхідній завчасності), обирати метод прогнозу; обирати шлях створення методики короткострокового прогнозу за вибраним методом, випускати оперативні гідрологічні прогнози з обліком поточного коректування оцінки їх точності та якості; розробляти методику короткострокового прогнозу характеристик водного річок, озер та водосховищ.

В результаті вивчення дисципліни „ Гідрологічні прогнози ” студенти у межах 2 семестру повинні основні методи довгострокових гідрологічних та гідролого-синоптичних прогнозів характеристик водних об’єктів – водного та льодового режиму річок; можливості розробки прогностичних методик на базі цих методів; критерії оцінки якості та точності методики прогнозу.

На основі отриманих знань студенти повинні вміти ставити задачу довгострокового прогнозу (згідно меті прогнозу та необхідній завчасності), обирати метод прогнозу; обирати шлях створення методики довгострокового прогнозу за вибраним методом, випускати оперативні довгострокові гідрологічні прогнози з поточним їх коректуванням при зміні гідрометеорологічних умов формування явища, оцінки їх точності та якості; розробляти методики довгострокового прогнозу характеристик водного або льодового режиму річок, озер та водосховищ.

Отримані студентами знання та вміння використовуються при курсовому проектуванні, написанні кваліфікаційної роботи бакалавра.


Дисципліна «Меліоративна гідрологія» є вибірковою для підготовки бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю».

Мета  дисципліни – аналіз трансформації водного балансу ґрунтів, поверхневих і підземних вод  під впливом меліорації, що містить у собі дослідження ходу гідрологічних процесів після меліорації, моделювання стоку й інших елементів балансу, прогнозування екологічних наслідків меліоративних заходів

Завдання вивчення дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті основних методів  розрахунку і прогнозування змін характеристик стоку й інших елементів водного балансу в розвитку його трансформації під впливом меліорації, водно-балансового  обґрунтування оптимальних будівельних норм і режимів зрошення.

Дисципліна «Меліоративна гідрологія» базується на таких дисциплінах, як "Вища математика", "Фізична гiдрологiя", " Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації ".

Головною задачею дисципліна «Меліоративна гідрологія» – водно-балансове  обґрунтування оптимальних будівельних норм і режимів зрошення, розрахункових модулів стоку і водовідведення з осушених боліт і мінеральних земель,  розрахунки і прогнозування змін характеристик стоку й інших елементів водного балансу.

До самостійних розділів дисципліни належать:

1. Математична модель ґрунтового випаровування, рівняння  водного балансу при надлишковій водоподачі й оцінка його компонентів.

2. Моделювання стоку й інших елементів балансу, прогнозування екологічних наслідків меліоративних заходів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- оцінка природного зволоження території і водно-балансове обґрунтування потреби в меліорації;

- методи визначення водного балансу для зрошувальної й осушеної території;

- прогнозування змін вологозапасів у ґрунтах для сільськогосподарських культур;

- кліматична норма ґрунтової вологості і способи її визначення;

. вплив зрошення на природне середовище і на процеси стоку.

На основі отриманих знань студенти повинні вміти:

- виконувати розрахунки водного балансу кореневого шару ґрунту за вегетаційний період;

- виконувати розрахунки режиму зрошення для визначення зрошувальних і поливних норм.

Компетенції:

·        базові знання фундаментальних розділів математики, фізики, хімії в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;

·        знання при раціональному використанні водних ресурсів;

здатність до стратегічного планування і прийняття рішень з питань довкілля, давати експертні консультації з різних оперативних питань, пов'язаних з використанням або обмеженням впливу гідрологічних умов.

Мета дисципліни  - надати знання студентам-екологам, які будуть необхідні при подальшому вивченні дисциплін, пов'язаних з дослідженням екологічного стану атмосфери, гідросфери, літосфери окремо, Земної екосистеми в цілому та в подальшій роботі за фахом.

Предмет вивчення дисципліни «Гідрологія суші та океану» -  води суші, річки, озера та водосховища, болота та льодовики, підземні води (гідрологія суші); ознайомлення майбутніх екологів з основами фізичних процесів, що протікають в океані (гідрологія океану).

Дисципліна застосовується  для формування «мислення» про навколишнє середовище, у якому існує людина, поняття про фізичні процеси, що протікають в океані та безпосередньо впливають на життя і здоров'я людини, стають чинниками небезпечних і стихійних явищ (гідрологія океану); при розв’язанні задач використання поверхневих та підземних вод, у водному транспорті, меліорації, охороні водних джерел від забруднення тощо (гідрологія суші).

Дисципліна «Гідрологія суші та океану» належить до системи природничо-наукових і є складовою частиною державного стандарту освіти на рівні бакалавра. Ця дисципліна є обов’язковою в освітньо-професійній підготовці студентів за спеціальністю 101 «Екологія».

Дисципліна «Гідрологія суші та океану» базується на знаннях, отриманих при вивченні «Фізика», «Вища математика», «Хімія з основами біогеохімії», «Геологія з основами геоморфології».

У свою чергу вона формує наукову базу для засвоєння дисциплін: «Метеорологія та кліматологія», «Гідравліка річок і водоймищ», «Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем», «Моніторинг довкілля, обробка і аналіз  інформації», «Гідроекологія», “Нормування антропогенного навантаження на природне середовище”, “Екологія міських систем”, “Екологічна експертиза”.

Після  вивчення  дисципліни  студент  має  засвоїти  базові знання

з гідрології суші:

·        методи вивчення водних об’єктів;

·        рівняння водного балансу водозбору;

·        будова гідрографічної мережі;

·        визначення та походження річкових долин;

·        фізико-географічні фактори формування водного режиму річок;

·        фази водного режиму;

·        методи розчленування гідрографів;

·        методи розрахунку складових водного балансу;

·        характерні ознаки термічного та льодового режимів річок;

·        основні характеристики водойм та специфіка їх водного режиму;

·        специфіка динамічних процесів в водоймах


Дисципліна “Гідрологічні розрахунки ” – вибіркова для підготовки гідрологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальністю «Гідрологія» та використовується ними в їх практичні діяльності.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом.

Мета дисципліни – вивчення процесів та закономірностей формування річкового стоку, принципів та методів визначення кількісних характеристик стоку у різних водогосподарських та гідрометеорологічних умовах його формування для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті основних методів гідрологічних розрахунків стоку та одержання студентами навиків до розрахунків характеристик стоку у різні фази його формування при наявності, відсутності та нестачі вихідної інформації.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні таких дисциплін як “Вища математика”, “Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації”, “Фізична гідрологія”.

Знання, здобуті при вивченні дисципліни можуть бути використані під час засвоєння дисциплін “Гідрологічні прогнози”, “Водне господарство України та водогосподарські розрахунки”, “Меліоративна гідрологія”, а також при навчанні на рівні вищої освіти магістр у дисциплінах - “Антропогенні впливи на гідрометеорологічні процеси”, “Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації”, “Спецрозділи  гідрологічних розрахунків”.

         До самостійних розділів дисципліни належать статистичні методи дослідження стоку, методи визначення характеристик річного, мінімального, максимального стоку, внутрішньорічного розподілу стоку.

Після вивчення дисципліни у межах 5 семестру студенти повинні:

Знати основні методи та підходи до розрахунків характеристик стоку заданої ймовірності та  характеристик річного стоку

 Вміти виконувати розрахунки статистичних параметрів стоку різними методами, визначати характеристики стоку заданої забезпеченості та основні характеристики річного стоку.

Після вивчення дисципліни у межах 6 семестру студенти повинні:

Знати  Основні методи та підходи до розрахунків характеристик мінімального, максимального та внурішньорічного розподілу стоку при наявності, нестачі та відсутності вихідної інформації.

Вміти виконувати розрахунки характеристик внутрішньо річного,  мінімального та максимального стоку при наявності, нестачі та відсутності вихідної інформації.


Розділ «Гідрофізика» дисципліни «Основи гідромеханіки та гідрофізика» - є обов’язковим для підготовки рівня вищої освіти бакалавр з Наук про Землю і є базою для подальшої підготовки фахівців та використовується ними в їх практичні діяльності.

Мета дисципліни – формування у бакалаврів знань про закономірності фізичних властивостей природних вод та фізичних процесів у водних об’єктах і запасах вологи у річкових водозборів в деякому агрегатному виду: нагрівання та охолодження, випаровування, льодоутворення, сніготанення, тощо.

Розділ «Гідрофізика» – одна з найбільш важливих частин при підготовці бакалаврів з Наук про Землю. Використовується у рішенні багатьох господарчих задачах, у гідроенергетиці, при проектуванні гідротехнічних споруд.

Завдання дисципліни – формування у студентів-бакалаврів розуміння суті фізичних процесів, та вміння виконувати гідрофізичні розрахунки.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при попередньому вивченні таких дисциплін, як вища математика, фізика, геофізика, методи гідрометеорологічних вимірювань, фізична гідрологія.

Головне завдання розділу «Гідрофізика» – вивчення фізичних властивості природних вод суші і фізичні процеси, які в них відбуваються, тепловий баланс водоймищ, льодоутворення та руйнування льодового покриву, особливості термічного режиму водосховищ.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти виконувати інженерні розрахунки рівняння теплового балансу, розрахунки температури води сучасними методами, а також розрахунки товщини льодового покриву.

Отримані студентами знання та вміння використовуються при вивченні таких дисциплін як „Гідрологічні прогнози”, „Меліоративна гідрологія”.

В результаті вивчення розділу «Гідрофізика» бакалаври повинні знати:

·        визначення фізичних якостей природних вод;

·        аномальні властивості води;

·        фізичні процеси у водних об’єктах;

·        фізичні процеси які відбуваються у водоймах;

·        способи та закономірності передачі тепла;

·        рівняння теплового балансу в різних формах;

·        процес льодоутворення;

·        процес руйнування льодового покриву;

·        процес випаровування.

 На основі отриманих знань бакалаври повинні вміти:

·        використовувати отримані знання при вирішенні теплофізичних задач;

·        розрахувати дату початку льодоутворення на річках;

·        розрахувати температуру поверхні води та температуру води за глибиною;

·        розрахувати довжину ополонки;

·        розрахувати товщину льоду і прогноз водного режиму річок та озер.

Компетенції:

 ·     знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін(КЗН-04);

·     знання науково-методичних основ і стандартів в області гідрометеорології та уміння їх застосовувати у професійній діяльності (КЗН-05);

·     здатність застосовувати основні методи аналізу гідрологічної інформації (КЗП-03);

·      здатність застосовувати основні методи аналізу гідрологічної інформації (КЗП-04);

·     знання основ гідрології (КЗП-08).

Отримані студентами знання та вміння використовуються при виконанні практичних робіт, курсових проектувань та при написанні кваліфікаційних робіт.

Дисципліна «Гідрографія» - обов’язкова, цикл професійної та практичної підготовки бакалаврів, за спеціальністю 103 «Науки про Землю», використовується ними в їх практичній діяльності.

Мета дисципліни – формування у бакалаврів знань про закономірності географічного розподілу поверхневих вод, розрахунку гідрографічних та морфо метричних характеристик водних об’єктів, їх обумовленість з географічними умовами території, а також їх режим та господарське значення.

Дисципліна «Гідрографія» – одна з найбільш важливих частин при підготовці бакалаврів з Наук про Землю. Вона вимагає глибоких знань щодо закономірностей формування річок, особливості їх морфології, гідрологічного режиму, господарського значення та використання в окремих районах.

Завдання дисципліни – формування у студентів-бакалаврів розуміння суті закономірного  розподілу поверхневих вод та вміння виконувати розрахунки гідрографічних характеристик.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при попередньому вивченні таких дисциплін, як вища математика, методи  та засоби гідрометеорологічних вимірювань, загальна гідрологія.

Головне завдання дисципліни «Гідрографія» – вивчення процесів та закономірностей формування річок, розуміння суті закономірного розподілу поверхневих вод та вміння виконувати розрахунки гідрографічних і морфометричних характеристик тощо.


Дисципліна Загальна гідрологія (БЗМ Фізична гідрологія)- є обов’язкововим  для підготовки рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальністю 103 "Науки про Землю».

Мета дисципліни – формування у бакалаврів знань про природні води, їх властивості та загальні закономірності гідрологічних процесів та явищ у взаємозв’язку з процесами в атмосфері, літосфері та біосфері. Розподіл вод по земній поверхні і у товщі почвогрунтів, а також закономірності розвитку цих явищ і процесів.  

         Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті фізичних процесів, вивчення природних вод, їх властивостей та загальних закономірностей гідрологічних процесів та явищ та вміння виконувати гідрологічні розрахунки.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при попередньому вивченні таких дисциплін, як вища математика, фізика, геофізика, геодезія.

Головне завдання дисципліни Загальна гідрологія (БЗМ Фізична гідрологія) – вивчення  природних вод, їх властивостей та загальних закономірностей гідрологічних процесів та явищ у взаємозв’язку з процесами в атмосфері, літосфері та біосфері.

         Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти визначати гідрографічні характеристики річок та річкових басейнів, розраховувати складові річного стоку та вміти будувати комплексний графік гідрометеорологічних елементів, розраховувати складові рівняння водного балансу річкового водозбору, аналізувати вплив господарської діяльності на річковий стік, та  знати  фізичні основи гідрологічних явищ та процесів, умови формування природних вод суши, водний режим річок та водний баланс річкових басейнів.

Отримані студентами знання та вміння використовуються при вивченні таких дисциплін як  «Річкова гідрографія», «Гідрофізика», «Гідрологічні прогнози», «Меліоративна гідрологія».

До самостійного вивчення дисципліни належать розділи: формування гідрографічної мережі,  річок України.

Дисципліна забезпечена підручниками, посібниками, методичними вказівками в достатній кількості.


Settings

Settings