САЙТ КАФЕДРИ ГІДРОЛОГІЇ СУШІ ОДЕКУ

Мета  - вивчення теоретичних та методичних підходів, пов’язаних з визначенням розрахункових характеристик гідрологічного режиму річок; вивчення теоретичних підходів до складання і практичного застосування методик прогнозу водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ), вивчення  методології прогнозування та сучасних методів прогнозу елементів режиму та оцінки їх ефективності.

Компетентність - здатність використовувати знання про гідрологічні, гідрохімічні, гідроекологічні процеси.

Результати навчання - вміння практично визначати стокові характеристики в залежності від наявності або обмеженості матеріалів гідрологічних спостережень; ставити задачу гідрологічного прогнозу (згідно меті прогнозу та необхідній завчасності).

Базові знання: 

гідрологічні розрахунки:

1.    методи розрахунку статистичних параметрів стоку  та точність їх оцінок;

2.    основні закони розподілу,що найчастіше використовуються у гідрологічних розрахунках;

3.    методи та підходи до розрахунків характеристик річного та максимального стоку  при наявності, нестачі та відсутності вихідної інформації;

4.    основні принципи внутрішньорічного розподілу стоку.

гідрологічні  прогнози:

метод та методика гідрологічних прогнозів, критерії ефективності методики гідрологічного прогнозу;

методи прогнозу витрат та рівнів води, короткострокові прогнози дощових паводків на річках.

Базові вміння:

гідрологічні розрахунки:

1.    Розраховувати статистичні параметри стоку різними методами;

Виконувати розрахунки характеристик  річного та максимального стоку при наявності, нестачі та відсутності спостережень за стоком,у тому числі здійснювати згладжування хронологічних рядів річного стоку та  розрахунок ординат різницевих інтегральних кривих. Вміння користуватись картами для зняття значень стокових характеристик (норми річного стоку та коефіцієнтів варіації) за  відсутності гідрометричних вимірювань.

гідрологічні  прогнози:

Обрати метод прогнозу та  шлях створення методики прогнозу за вибраним методом;розробляти методику прогнозу щоденних рівнів води за методом відповідних рівнів на слабкоприпливній ділянці річки та її оцінка;

розраховувати руслові запаси води у річковій мережі;

будувати криву руслових запасів для ділянки річки;         розраховувати ординати функції трансформації за формулою Г.П.Калініна-М.Ф.Мілюкова;

прогнозувати дати появи пливучого льоду на основі фізико-статистичного методу

Базові навички:

Вміти практично визначати стокові характеристики в  залежності від наявності в тих чи інших обсягів матеріалів спостережень. Застосовувати  отримані знання при узагальнені гідрологічних характеристик стоку при відсутності вихідної інформації

Ставити задачу короткострокового прогнозу елементів річок,обирати метод прогнозу, випускати оперативні гідрологічні прогнози з обліком поточного коректування оцінки їх точності та якості; розробляти методику короткострокового гідрологічного прогнозу характеристик водного річок, озер та водосховищ. Розробляти методики короткострокового прогнозу характеристик водного або льодового режиму річок, озер та водосховищ.


Мета дисципліни  - надати знання студентам-екологам, які будуть необхідні при подальшому вивченні дисциплін, пов'язаних з дослідженням екологічного стану атмосфери, гідросфери, літосфери окремо, Земної екосистеми в цілому та в подальшій роботі за фахом.

Предмет вивчення дисципліни «Гідрологія суші та океану» -  води суші, річки, озера та водосховища, болота та льодовики, підземні води (гідрологія суші); ознайомлення майбутніх екологів з основами фізичних процесів, що протікають в океані (гідрологія океану).

Дисципліна застосовується  для формування «мислення» про навколишнє середовище, у якому існує людина, поняття про фізичні процеси, що протікають в океані та безпосередньо впливають на життя і здоров'я людини, стають чинниками небезпечних і стихійних явищ (гідрологія океану); при розв’язанні задач використання поверхневих та підземних вод, у водному транспорті, меліорації, охороні водних джерел від забруднення тощо (гідрологія суші).

Дисципліна «Гідрологія суші та океану» належить до системи природничо-наукових і є складовою частиною державного стандарту освіти на рівні бакалавра. Ця дисципліна є обов’язковою в освітньо-професійній підготовці студентів за спеціальністю 101 «Екологія».

Дисципліна «Гідрологія суші та океану» базується на знаннях, отриманих при вивченні «Фізика», «Вища математика», «Хімія з основами біогеохімії», «Геологія з основами геоморфології».

У свою чергу вона формує наукову базу для засвоєння дисциплін: «Метеорологія та кліматологія», «Гідравліка річок і водоймищ», «Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем», «Моніторинг довкілля, обробка і аналіз  інформації», «Гідроекологія», “Нормування антропогенного навантаження на природне середовище”, “Екологія міських систем”, “Екологічна експертиза”.

Після  вивчення  дисципліни  студент  має  засвоїти  базові знання

з гідрології суші:

·        методи вивчення водних об’єктів;

·        рівняння водного балансу водозбору;

·        будова гідрографічної мережі;

·        визначення та походження річкових долин;

·        фізико-географічні фактори формування водного режиму річок;

·        фази водного режиму;

·        методи розчленування гідрографів;

·        методи розрахунку складових водного балансу;

·        характерні ознаки термічного та льодового режимів річок;

·        основні характеристики водойм та специфіка їх водного режиму;

·        специфіка динамічних процесів в водоймах