Мета вивчення навчальної дисципліни формування у студентів знань про загальні засади функціонування вищої освіти, її нормативно правову базу, організацію навчального процесу та загальної системи науково-професійної підготовки майбутніх спеціалістів гідрометеорологів, а саме формування уявлень про свою професію, майбутню діяльність, шляхи професійного вдосконалення, формування первинних знань з основ наукових досліджень та уявлень про майбутнє місце роботи.

Дисципліна "Вступ до фаху" є обов"язковою фаховою освітньою компонентою для студентів ОП "Гідрометеорологія" РВО "Молодший бакалавр"

Компетентність К10. Знання та критичне розуміння предметної області Наук про Землю та професійної діяльності в галузі гідрометеорології.

Практичний результат ПР13. Володіти знаннями предметної області спеціальності Науки про Землю та основними поняттями і термінологією у галузі гідрометеорології, розуміти стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні.