Розділ «Фізичні процеси в гідросфері» є складовою дисципліни «Фізика геосфер Землі: ґрунтів, атмосфери, гідросфери» та належить до обов’язкових компонент ОП «Агрометеорологія» за спеціальністю 103 Науки про Землю на рівні вищої освіти «магістр». В конспекті лекцій розглянуті базові поняття про гідросферу Землі, її взаємозв’язок з іншими геосферами, основні відомості про водні ресурси суші, а також фізичні властивості води, льоду та снігу й процеси, що в них відбуваються.