Дисципліна «Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках та прогнозах» відноситься до циклу природничо-наукової професійної підготовки гідрологів освітньо-кваліфікаційного рівня магістрів спеціальності 103 «Науки про Землю», ОПП «Гідрологія» та використовується ними в їх практичній діяльності.

Мета дисципліни – формування у магістрів систематичних знань в галузі сучасних математичних моделей з розрахунків і прогнозів гідрологічних характеристик річок, озер та водосховищ. Дисципліна «Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках та прогнозах» – одна з найбільш важливих частин при підготовці студентів в галузі сучасної гідрології. Вона вимагає глибоких та багатогранних знань стосовно закономірностей формування та розвитку гідрологічних процесів, вміння застосовувати ці знання при залученні моделей стокових процесів для подальшого пристосування цих моделей для розрахунків і прогнозів майбутнього стану водних об’єктів.

Завдання дисципліни – вироблення у магістрів розуміння суті основних методів та моделей гідрологічних розрахунків та прогнозів, одержання ними практичних навиків роботи по використанню сучасних математичних моделей гідрологічних розрахунків і прогнозів та оцінці надійності й якості використання цих моделей для будь-яких водозборів.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманих при попередньому вивченні комплексу дисциплін:  геофізична гідродинаміка, , фізика атмосфери, кліматологія, методи гідрометвимірювань, методи аналізу та обробки гідрометінформації, фізична гідрологія, гідрофізика, гідрологічні розрахунки, гідрологічні прогнози та ін.

Знання, здобуті при вивченні дисципліни можуть бути використані під час засвоєння дисциплін “Методологія і організація наукових досліджень”, “Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації”, “ГІС в гідрології”, “Гідроекологія”, “Спецрозділи по теорії максимального стоку”.

Головна задача дисципліни “Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках та прогнозах” – теоретичне вивчення процесів та факторів формування річкового стоку, що відбуваються на басейні, можливість їх визначення та узагальнення для освоєння та практичного використання сучасних моделей розрахунків і прогнозів майбутнього стану водних об’єктів, у тому числі й для оцінки характеристик максимального стоку малої ймовірності перевищення з урахуванням можливих антропогенних змін умов формування стоку на водозборах та змін глобального і регіонального клімату.