Дисципліна «Довгострокові гідрологічні прогнози» - відноситься до циклу природничо-наукової професійної підготовки студентів рівня вищої освіти магістрів за спеціальністю «Науки про Землю» спеціалізації «Гідрологія» та використовується ними в їх практичній діяльності.

Довгостроковий гідрологічний прогноз – це передбачення з завчасністю (звичайно більш ніж 15 діб) елементів гідрологічного режиму,  яке засновано на знанні закономірностей розвитку природних процесів в різних фізико-географічних умовах. Мета дисципліни - вивчення загальних методів гідрологічних прогнозів водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ) з великою завчасністю.

Завдання вивчення дисципліни - вироблення у студентів-магістрів розуміння суті основних методів та моделей гідрологічних прогнозів, одержання  студентами практичних навиків роботи по розробці методик гідрологічних прогнозів та оцінці надійності й якості цих методик.

Дисципліна „Довгострокові гідрологічні прогнози” – одна з найбільш важливих частин при підготовці магістрів в галузі гідрології та гідрохімії. Дисципліна вимагає глибоких та багатогранних знань закономірностей формування та розвитку гідрологічних процесів, вміння застосовувати ці знання при залученні моделей стокових процесів для подальшої розробки методик прогнозу майбутнього стану водних об’єктів.

Дисципліна спирається на комплекс фундаментальних дисциплін: вища математика, теорія ймовірності, фізика, обчислювальна техніка та програмування, а також на такі природничо-наукові дисципліни,  як геофізична гідродинаміка, основи математичного моделювання, фізика атмосфери, кліматологія, фізична гідрологія, гідрологічні розрахунки, гідрофізика та ін.; використовує наукові методи - гідрометвимірювань,  аналізу та обробки гідрометінформації, географічного узагальнення.

Отримані студентами знання та вміння використовуються при курсовому проектуванні та написанні магістерської роботи.