Дисципліна "Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах'' розділ  «Спеціальні розділи теорії максимального стоку» – професійно-орієнтовний для підготовки гідрологів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр і є базовою для подальшої підготовки магістрів за спеціальністю 103 «Науки про Землю» спеціалізації «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів» КПК "Гідрологія" та використовується ними в їх практичній діяльності.

Мета  дисципліни – вивчення процесів, закономірностей та особливостей формування стоку річок, обґрунтування математичних моделей в залежності від природних умов його формування..

Завдання вивчення дисципліни – вироблення у студентів-магістрів глибокого розуміння основних процесів формування стоку та математичного моделювання його формування, а також вміння здійснювати вирішення диференційних рівнянь стосовно математичних характеристик паводків різного походження. Дисципліна «Спеціальні розділи теорії максимального стоку» використовується  при обґрунтуванні розрахункових характеристик максимального стоку річок, моделюванні та прогнозуванні стоку у різні фази водного режиму.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманні студентами при попередньому вивченні таких дисциплінах, як «Вища математика», «Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації», «Фізична гідрологія», «Гідрологічні розрахунки».

Головна задача курсу «Спеціальні розділи теорії максимального стоку» полягає у теоретичному вивченні процесів та факторів формування схилового стоку, вміння розрізняти особливості генетичних типів паводків залежно від характеру підстильної поверхні й атмосферних опадів.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

·        умови формування різних типів схилового стоку;

·        складові диференціального рівняння підвищеного схилового стоку;

·        складові диференціальних рівнянь підпертого схилового стоку;

·         складові диференціальних рівнянь контактного схилового стоку;

·        складові диференціальних рівнянь ґрунтового схилового стоку.

На основі отриманих знань магістри повинні вміти:

·        генетичні типи паводків;

·        диференціальне рівняння поверхневого підвищеного схилового стоку;

·        інтегрування диференціального рівняння поверхневого підвищеного схилового стоку;

·        диференціальне рівняння підпертого схилового стоку;

·        інтегрування диференціального рівняння підпертого схилового стоку;

·        диференціальне рівняння контактного схилового стоку;

·        інтегрування диференціального рівняння контактного схилового стоку;

·        диференціальне рівняння ґрунтового схилового стоку;

·        інтегрування диференціального рівняння ґрунтового схилового стоку.

 Компетенції:

Вирішувати питання нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації, вміти реалізувати нові методичні підходи щодо дослідження гідрологічного стоку річок.

Здатність до вирішення питання нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації


Мета

Мета розділу навчальної дисципліни полягає у вивченні процесів, закономірностей та особливостей формування стоку річок, обґрунтування математичних моделей в залежності від природних умов його формування.

Компетентність

К17 Здатність до вирішення питання нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації. Набуття теоретичних знань та сучасних уявлень про принципи математичного моделювання гідрологічних процесів, критеріїв оцінки для можливого використання математичних моделей в гідрології (для різних фізико-географічних умов та при сучасних змінах гідрометеорологічного режиму).

Результат
навчання

ПР18 Вміння вирішувати питання нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації, та реалізувати нові методичні підходи щодо дослідження гідрологічного стоку річок.

Базові знання

1.     умов формування різних типів схилового стоку;

2.     складових диференціального рівняння підвищеного схилового стоку;

3.     складових диференціальних рівнянь підпертого схилового стоку;

4.      складових диференціальних рівнянь контактного схилового стоку;

5.     складових диференціальних рівнянь ґрунтового схилового стоку.

Базові вміння

1.     ідентифікувати генетичні типи паводків;

2.     диференціальне рівняння поверхневого підвищеного схилового стоку;

3.     інтегрування диференціального рівняння поверхневого підвищеного схилового стоку;

4.     диференціальне рівняння підпертого схилового стоку;

5.     інтегрування диференціального рівняння підпертого схилового стоку;

6.     диференціальне рівняння контактного схилового стоку;

7.     інтегрування диференціального рівняння контактного схилового стоку;

8.     диференціальне рівняння ґрунтового схилового стоку;

9.     інтегрування диференціального рівняння ґрунтового схилового стоку.

Базові навички

1. Здатність до вирішення питання нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації.

2. Здатність розрізняти особливості генетичних типів паводків залежно від характеру підстильної поверхні й атмосферних опадів.

Пов’язані
силлабуси

Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах, частина ІІ

Попередня
дисципліна

 

Наступна
дисципліна

Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах, частина ІІ;

Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації

Кількість годин

лекції:                                     30

практичні заняття:                30

лабораторні заняття:            -

семінарські заняття:              -

самостійна робота студентів:         60