Навчальна практика з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» ОП «Гідрометеорологія» проводиться після 4-го навчального семестру на базі лабораторії гідрометеорологічної інформації та розрахунків кафедри гідрології суші.

Тривалість практики – 1  тиждень.

Кількість кредитів, які студент отримує при проходженні практики: 1,33, з них 0,33 кр. – самостійна робота студента.

Головна мета практики – виробити у студентів навички використання спеціальної літератури, узагальнення матеріалів спостережень, укладання опису гідрологічних об'єктів.

Під час практики студенти повинні ознайомитись і знати структуру кадастрових та інших видань, систему публікування результатів спостережень, характер та зміст довідкових матеріалів, вміти узагальнити дані спостережень, вибрати вихідну інформацію та скласти розрахункові таблиці, на підставі аналізу зібраних матеріалів скласти гідрологічний нарис.


Гідрологічний нарис. Навчальна практика проводиться на базі лабораторії гідрометеорологічної інформації та розрахунків (ауд.314).

Тривалість практики – 1 тиждень.

Мета практикивиробити у студентів навички використання спеціальної літератури, узагальнення матеріалів спостережень, укладання опису гідрологічних об’єктів.

В результаті проходження практики студенти повинні:

 знати структуру кадастрових та інших видань, систему публікування результатів спостережень, характер та зміст довідкових матеріалів, основні одиниці стоку та фази водного режиму;

вміти узагальнювати дані спостережень, вибирати вихідну інформацію та складати розрахункові таблиці, на підставі аналізу зібраних матеріалів скласти гідрологічний нарис.