Дисципліна “Гідрологічні розрахунки ” – вибіркова для підготовки гідрологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальністю «Гідрологія» та використовується ними в їх практичні діяльності.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом.

Мета дисципліни – вивчення процесів та закономірностей формування річкового стоку, принципів та методів визначення кількісних характеристик стоку у різних водогосподарських та гідрометеорологічних умовах його формування для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті основних методів гідрологічних розрахунків стоку та одержання студентами навиків до розрахунків характеристик стоку у різні фази його формування при наявності, відсутності та нестачі вихідної інформації.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні таких дисциплін як “Вища математика”, “Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації”, “Фізична гідрологія”.

Знання, здобуті при вивченні дисципліни можуть бути використані під час засвоєння дисциплін “Гідрологічні прогнози”, “Водне господарство України та водогосподарські розрахунки”, “Меліоративна гідрологія”, а також при навчанні на рівні вищої освіти магістр у дисциплінах - “Антропогенні впливи на гідрометеорологічні процеси”, “Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації”, “Спецрозділи  гідрологічних розрахунків”.

         До самостійних розділів дисципліни належать статистичні методи дослідження стоку, методи визначення характеристик річного, мінімального, максимального стоку, внутрішньорічного розподілу стоку.

Після вивчення дисципліни у межах 5 семестру студенти повинні:

Знати основні методи та підходи до розрахунків характеристик стоку заданої ймовірності та  характеристик річного стоку

 Вміти виконувати розрахунки статистичних параметрів стоку різними методами, визначати характеристики стоку заданої забезпеченості та основні характеристики річного стоку.

Після вивчення дисципліни у межах 6 семестру студенти повинні:

Знати  Основні методи та підходи до розрахунків характеристик мінімального, максимального та внурішньорічного розподілу стоку при наявності, нестачі та відсутності вихідної інформації.

Вміти виконувати розрахунки характеристик внутрішньо річного,  мінімального та максимального стоку при наявності, нестачі та відсутності вихідної інформації.


Дисципліна “Гідрологічні розрахунки ” – вибіркова для підготовки гідрологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальностю «Гідрологія» та використовується ними в їх практичні діяльності.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом.

Мета дисципліни – вивчення процесів та закономірностей формування річкового стоку, принципів та методів визначення кількісних характеристик стоку у різних водогосподарських та гідрометеорологічних умовах його формування для забезпечення ефективної діяльності споживачів водних ресурсів.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті основних методів гідрологічних розрахунків стоку та одержання студентами навиків до розрахунків характеристик стоку у різні фази його формування при наявності, відсутності та нестачі вихідної інформації.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні таких дисциплін як “Вища математика”, “Методи аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації”, “Фізична гідрологія”.

Знання, здобуті при вивченні дисципліни можуть бути використані під час засвоєння дисциплін “Гідрологічні прогнози”, “Водне господарство України та водогосподарські розрахунки”, “Меліоративна гідрологія”, а також при навчанні на рівні вищої освіти магістр у дисциплінах - “Антропогенні впливи на гідрометеорологічні процеси”, “Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації”, “Спецрозділи  гідрологічних розрахунків”.


Дисципліна “Гідрологічні та морські прогнози” – вибіркова для підготовки гідрометеорологів рівня вищої освіти бакалавр і є базою для підготовки фахівців з гідрології та океанології та використовується ними в їх практичній діяльності.

 Мета дисципліни – вивчення теоретичних підходів до складання і подальшого застосування методик прогнозу водного та льодового режиму річок та озер (водосховищ), вивчення  методології прогнозування та сучасних методів прогнозу елементів режиму моря та оцінки їх ефективності. Дисципліна „Гідрологічні та морські прогнози” – вимагає знань стосовно закономірностей формування та розвитку гідрологічних процесів в річках, озерах та морях, вміння застосовувати ці знання при залученні теоретичних методів для подальшої розробки методик прогнозу майбутнього стану водних об’єктів, та для оперативного обслуговування потреб морської господарської діяльності.

Об’єктом вивчення дисципліни «Гідрологічні і морські прогнози» є гідрологічний режим річок, озер та водосховищ,  гідрологічний режим   в окремих морях та в океані, а також фізичні процеси різних просторово-часових масштабів, які розвиваються в цих середовищах.

Завдання дисципліни – вироблення у студентів розуміння суті методів та моделей гідрологічних та морських гідрологічних прогнозів, одержання студентами практичних навиків роботи по розробці методик гідрологічних  та морських прогнозів та оцінці надійності й якості цих методик.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманнях при попередньому вивченні комплексу фундаментальних дисциплін: вища математика, теорія ймовірності, фізика, обчислювальна техніка та програмування, а також на таких природничо - наукових дисциплін,  як геофізична гідродинаміка, основи математичного моделювання, фізика атмосфери, кліматологія, методи гідрометвимірювань, методи аналізу та обробки гідрометінформації, фізична гідрологія, гідрофізика, фізична океанологія, синоптична метеорологія, взаємодія океану та атмосфери та ін.

Знання, здобуті при вивченні дисципліни можуть бути використані під час засвоєння дисциплін «Гідрологічні розрахунки», «Гідрофізика», «Економіка г/м забезпечення господарства України»,  «Океанологія шельфових морів та прибережних вод», «Фізика океану», «Регіональна океанологія», «Інженерна океанологія» та ін.

Головна задача дисципліниГідрологічні та морські прогнози”:

- вивчення процесів та чинників формування річкового стоку, що відбуваються на басейні, можливість їх визначення та узагальнення для розробки методик прогнозування майбутнього стану водних об’єктів в конкретних фізико-географічних умовах на основі загального наукового методу прогнозу;

 - вивчення процесів та чинників формування таких елементів режиму моря, як рівень, хвилювання, морські течії, температура води та льодові явища а також небезпечні морські гідрологічні явища. Ознайомлення з сучасними методами прогнозування елементів режиму моря для різних часових масштабів.

В результаті вивчення дисципліни „ Гідрологічні та морські прогнози ” студенти у межах 7 семестру повинні знати основні методи короткострокових гідрологічних та морських прогнозів характеристик водних об’єктів; можливості розробки прогностичних методик на базі цих методів; критерії оцінки якості та точності методик гідрологічних та морських прогнозів;

Деякі розділи програми надані для двох блоків «Гідрологічні прогнози» та «Морські прогнози».